izvor podataka: poirot

Naziv

Podrška službenicim zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju

Support to prison system officers and probation officers through supervision

Opis projekta

Projekt „Podrška službenicima zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju“ osmišljen je temeljem višegodišnjeg iskustva u provedbi različitih projekata u zatvorskom sustavu sa ciljem doprinosa povećanju kapaciteta službenika zatvorskog sustava i probacije pružanjem podrške kroz superviziju. Kroz projekt se pruža profesionalna podrška sudionicima (zaposlenicima stručnim djelatnicima zatvorskog sustava i probacije) kako bi se lakše nosili sa svakodnevnim izazovima, odnosno poboljšali kvalitetu rada, stekli nova znanja i poboljšali profesionalne kompetencije. Podrška će posebice biti usmjerena na očuvanje mentalnog zdravlja, smanjenje stresa i prevenciju sagorijevanja. Sve navedeno utječe na poboljšanje kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima s kojima službenici zatvorskog sustava i probacije rade. Uloga partnera je konstrukcija upitnika za odabir/selekciju službenika zatvorskog sustava i probacije, odnosno sudionika, te evaluacija projekta.

The project "Support to prison staff and probation officers through supervision" is designed based on many years of experience in implementing various projects in the prison system with the aim of contributing to increasing the capacity of prison staff and probation officers by providing support through supervision. The project provides professional support to participants (employees, professional staff of the prison system and probation) in order to more easily cope with everyday challenges, ie improve the quality of work, acquire new knowledge and improve professional competencies. Support will focus in particular on maintaining mental health, reducing stress and preventing burnout. All of the above affects the improvement of the quality of services provided to the users with whom the prison system and probation officers work. The role of the partner is to create a questionnaire for the selection of prison system and probation officers, ie participants, and to evaluate the project.

Ključne riječi

Supervizija, stručnjaci, profesionalni stres, sagorijevanje, zatvorski sustav, probacija

Supervision, experts, professional stress, burnout, prison system, probation

Stručni projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_PART_ 2021_ZATVORSKI

01.04.2021

01.04.2022

nije evidentirano

HRK 400.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama