izvor podataka: poirot

Efikasnost i regulacija financijskih institucija u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva

The efficiency and regulation of financial institutions in function of the development of Croatian economy


Razvijen, reguliran i efikasan financijski sustav neophodan je za napredak svake nacionalne ekonomije zbog sposobnosti da prevlada tržišne nesavršenosti i minimizira sistemske rizike. Ispravno dizajniran regulatorni okvir osigurava stabilnost i likvidnost financijskog sustava te promiče konkurentnost i tržišnu efikasnost. Posljednje desetljeće obilježeno je preispitivanjem funkcioniranja financijskih i regulatornih sustava u svjetlu globalizacijskih procesa, deregulacije financijskih tržišta te recentne globalne financijske krize. Stoga se je činilo opravdanim istražiti europski sustav regulacije i nadzora financijskog sektora i sustav osiguranja depozita kao temeljnih stupova financijske stabilnosti. Projektom će se ispitati i efikasnost depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija u zemljama članicama EU, ali i u zemljama Jugoistočne Europe manje razvijenih financijskih sustava. Mjerenje efikasnosti u kontekstu financijske industrije metodom omeđivanja podataka (DEA) sve se više koristi u brojnim radovima i istraživanjima umjesto analize tradicionalnih mjera uspješnosti poslovanja financijskih institucija. Projektom će se istražiti struktura i performanse depozitnih (banke) i nedepozitnih financijskih institucija (investicijski fondovi, mirovinski fondovi i društva za osiguranje), ali i zakonodavni i institucionalni okvir djelovanja najvažnijih financijskih institucija u domaćem financijskom sustavu. Pri tome se polazi od pretpostavke da institucionalni okvir i razvijenost institucija trebaju biti poticajni za daljnji razvoj i unapređenje financijskog sustava, a što će u konačnici rezultirati i povećanjem ekonomskog rasta. Cilj projekta je istražiti teorijsku i empirijsku građu o financijskoj stabilnosti, a posebno značajkama sustava osiguranja depozita i regulatornog okvira u EU te procijeniti osobitosti i efikasnost financijskih institucija Republike Hrvatske u svrhu poboljšanja socio-ekonomskih učinaka i razvoja domaćeg gospodarstva.

Well developed, regulated and efficient financial system is essential for each national economy due to the ability to overcome market imperfections and minimize systemic risks. A properly designed regulatory framework ensures the stability and liquidity of the financial system and promotes competitiveness and market efficiency. The past decade has been marked by re-examining the functioning of financial systems and regulatory frameworks in the light of globalization processes, deregulation of financial markets and the recent global financial crisis. Therefore, it seemed necessary to investigate the existing EU regulation and supervision system and deposit insurance system as the cornerstones of the financial stability. The project will also examine the efficiency of deposit and non-deposit financial institutions in EU member states, but also in countries of South East Europe of less developed financial systems. Measurement of efficiency in the context of the financial industry by the data envelopment analysis (DEA) is increasingly used in numerous scientific studies instead of analyzing traditional measures of financial institutions' performance. The project will explore the structure and performance of deposit (banks) and non-deposit financial institutions (investment funds, pension funds and insurance companies), as well as their legislative and institutional framework in the domestic financial system. Project idea is based on the assumption that institutional framework and financial institutions development should be incentives for further development and improvement of the financial system. The main goal of the project is to address the financial stability, in particular the features of the deposit insurance system and the regulatory framework in the EU, and to assess the characteristics and efficiency of the financial institutions in the Republic of Croatia in order to improve the socio-economic effects and development of the domestic economy.


financijske institucije, institucionalni investitori, efikasnost, regulacija, Hrvatska

financial institutions, institutional investors, efficiency, regulation, Croatia

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-61

07.03.2019

07.03.2022

nije evidentirano

HRK 69.053,36