izvor podataka: poirot

Naziv

Održivo upravljanje riječnim slivom implementacijom inovativnih metodologija, pristupa i alata

Implementation of innovative methodologies, approaches and tools for sustainable river basin management

Opis projekta

Okvirna direktiva o vodama EU ističe potrebu primjene integralnog pristupa u upravljanju riječnim slivom, s ciljem zaštite i održivog korištenja vodnih resursa. Integralno upravljanje riječnim slivom obuhvaća upravljanje vodom, tlom i drugim s vodom povezanim prirodnim resursima u riječnom slivu koristeći pri tom interdisciplinarni pristup koji objedinjuje tehnički, ekonomski, socijalni i okolišni aspekt. Kao temelj za održivo upravljanje slivnim područjima potrebno je utvrditi postojeće stanje te na temelju njega graditi strategije i scenarije upravljanja za budućnost. Izrada i analiza strategija i scenarija za upravljanje riječnim slivom, sa integriranim prijedlogom mjera koje treba primijeniti u cilju postizanja dobrog stanja voda, zahtjeva primjenu raznih metodologija, pristupa i alata. U ovom projektu će se povezivanjem u model “po mjeri” riječnog sliva: sustavnog i DPSIR pristupa, skupljanja potrebnih informacija temeljem indikatorskog sustava, strojnog učenja, umjetnih neuronskih mreža, modeliranjem u GIS alatima, kao i metoda višekriterijske analize za donošenje odluka, uz određene inovativne iskorake, unaprijediti metodologije upravljanja riječnim slivom. U istraživanju će težište biti na upravljanju prekograničnim i ruralnim slivovima, interakciji s morskim ekosustavom, povezivanju količina i kakvoće voda u slivu, utjecaju klimatskih promjena, interakciji oborina i površinskog tečenja s pokrovom tla te procesima erozije, kao i utjecaju pokrova tla na rezultate modela za procjenu erozije. Očekuje se unaprijediti praćenje promjena erozijskih procesa i usporedbu primjene različitih metoda i alata za procjenu i mjerenje erozijskog nanosa, u cilju unaprjeđenja upravljanja riječnim slivom. Planira se izraditi nove metodologije i alate za potrebe terenskog mjerenja u cilju unaprjeđenja postojećih mjernih metoda i bolje iskoristivosti postojeće opreme na Fakultetu kao i nove opreme. Istraživanja će se provoditi na području Sutle, sjevernog Jadrana i u Dalmacije.

EU Water Framework Directive highlights the need to apply the integrated approach to river basin management, with the aim of protection and sustainable use of water resources. Integrated river basin management involves water, soil and other water-related natural resources using an interdisciplinary approach that combines technical, economic, social and environmental aspects. As a basis for sustainable river basin management, it is necessary to identify the existing state in the basin and to develop strategies and management scenarios for the future. Development and analysis of strategies and scenarios, with the proposal of measures to be implemented in order to achieve good status of water, requires the application of various methodologies, approaches and tools. In this project: operational research and DPSIR approach, collection of required information based on the indicator system, machine learning, artificial neural networks, modelling with GIS tools and multicriteria analysis methods for decision making, will be integrated into the "tailor-made" river basin model to improve river basin management methodologies. The research will focus on management of cross-border and rural river basins, interaction with marine ecosystems, linking water quantity and quality in the basin, climate change impacts, rainfall and surface flow interactions with soil cover and erosion processes, as well as the impact of soil cover on erosion assessment model results. It is expected to improve the monitoring of changes in erosion processes in the basin and the comparison of different methods and tools for assessment and measurement of erosion, in order to improve the sustainable river basin management. New methodologies, as well as tools for field measurements are planned to improve the existing measurement methods and make better use of already existing equipment at the Faculty and new equipment. Research will be carried out on Sutla River, northern Adriatic and Dalmatia.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-tehnic-18-129

01.01.2019

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 201.938.916,82

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama