izvor podataka: poirot

Modeliranje krša s javno-zdravstvenim i socio-ekonomskim implikacijama

Karst modeling with public-health and socio-economic implications


Projekt će se orijentirati na okolišno modeliranje u kršu Hrvatske i njegovim implikacijama na zdravlje ljudi i gospodarenje prirodnim resursima. Projekt će se temeljiti na interdisciplinarnom znanstvenom pristupu istraživanju socio-ekološkog sustava krša kojim će se doći do novih saznanja nužnnih za održivo korištenje i odgovarajuću zaštitu prirodnih dobara. Krške sustave karakterizira veliko vodno bogatstvo, ali i izuzetna osjetljivost na ljudsko djelovanje. Onečišćivač koji se nađe na krškom području može vrlo brzo prodrijeti u podzemlje gdje se u kratkom roku može proširiti kroz složenu mrežu pukotina i širokih kanala specifičnih za krš. Krški tereni čine gotovo polovicu teritorija Republike Hrvatske i sva naseljena mjesta na njemu u potpunosti ovise o pitkoj vodi iz krških vodonosnika. Osim toga, krški tereni Hrvatske svjetski su poznati po svojoj ljepoti zbog čega su pod posebno velikim pritiskom turista. To gospodarske subjekte zadužene za gospodarenjem vodama u ljetnim mjesecima dovodi u težak položaj zbog povećane potražnje za vodom. Zbog kompleksnosti krških sustava uz standardne hidrogeološke metode u istraživanjima krša se sve više koriste i nove tehnologije. Primjer novih metoda u istraživanju krša predstavljaju izotopna istraživanja kojima se dolazi do spoznaja o području i mehanizmima prihranjivanja vodonosnika, dinamici izmjene voda i zalihama vode u podzemlju, prosječnom vremenu zadržavanja vode u podzemlju te o osjetljivosti vodonosnika na potencijalna onečišćenja. U ovom projektu podaci dobiveni izotopnim tehnikama objedinit će se s konvencionalnim geofizičkim, hidrogeološkim i mikrobiološkim podacima u odgovarajućim okolišnim modelima što će rezultirati unapređenjem postojećih saznanja o kompleksnim procesima i međudjelovanjima u okolišu. Nove spoznaje pomoći će u objektivnom odlučivanju i odabiru rješenja prihvatljivih za okoliš, ali i u usklađivanju standarda korištenja i zaštite okoliša sa strogim pravilnicima EU.

The project will focus on environmental modeling in the karst region of Croatia and its implications for human health and the management of natural resources. The project will be based on an interdisciplinary scientific approach to the study of the socio-ecological karst system, which will provide knowledge necessary for sustainable use and proper protection of natural resources. Karst systems are characterized by extensive groundwater systems and high sensitivity to anthropogenic actions. The contaminant in the karst area can quickly enter underground where it can rapidly expand through a complex system of channel and voids typical for karst. Karst terrains make up almost half of the territory of the Republic of Croatia and all the settlements on it depend entirely on potable water from karst aquifers. Karst landscapes of Croatia are known for exquisite natural beauty and in summer months they are under great pressure due to a large number of tourists who significantly increase the demand for potable water. Due to the complexity of karst systems, karst research necessitates interdisciplinary approach and combining standard hydrogeological methods with new technologies. An example of new method in karst exploration is the isotopic research that expands knowledge about the area and mechanisms of aquifer recharge, water exchange dynamics, underground water reserves, average water retention time and the aquifer sensitivity to potential pollution. In this project, the data obtained by isotopic techniques will be combined with conventional geophysical, hydrogeological and microbiological data in appropriate environmental models, which will result in the advancement of existing knowledge of complex processes and interactions in the environment. New findings will help in the objective decision-making concerning the environment, as well as in harmonizing standards of use and environmental protection with strict EU regulations.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-pr-prirod-19-24

06.01.2020

04.01.2022

nije evidentirano

HRK 30.000,00