izvor podataka: poirot

Naziv

Integrirana procjena odgovora akvatičkih organizama na izloženost metalima: ekspresija gena, bioraspoloživost, toksičnost i biomarkerski odgovori

Integrated evaluation of aquatic organism responses to metal exposure: gene expression, bioavailability, toxicity and biomarker responses

Opis projekta

Procjena izloženosti akvatičkih organizama metalima uključuje primjenu indikatorskih organizama i tkiva, najčešće jetre i škrga riba, školjkaša i rakova, međutim još uvijek postoji potreba za pouzdanim i osjetljivim bioindikatorima, koji bi odražavali biorasploživu, a time i potencijalno toksičnu razinu metala te ukazivali na kratkoročne i dugoročne promjene. Iako je probavilo rijetko korišteno kao bioindikatorski organ, aktualna je spoznaja da je unos metala hranom u ribe jednako važan kao i unos vodom. Rijetki podatci o razinama metala u probavilu riba uglavnom se uspoređuju s razinama metala u crijevnih nametnika kukaša, koji akumuliraju metale učinkovitije od drugih indikatorskih organizama. Do sada nije poznata bioraspoloživost metala unesenih hranom, kao ni mehanizam vezanja metala u kukaša te se planira po prvi puta odrediti udio metabolički raspoložive razine metala u probavilu riba te ekspresija gena u probavilu riba i kukašima u različitim uvjetima izloženosti metalima. Istraživanje će se provesti na rijeci Krki, koja je zbog čiste krške vode, ali i ulijevanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, prikladan ekosustav koji omogućava praćenje mehanizma toksičnosti metala, njihove akumulacije te bioloških odgovora u organizama pod različitim utjecajem onečišćenja. Utjecaj na organizme procijenit će se mjerenjem biokemijskih i histopatoloških markera, kao i koncentracija metala u probavilu i mišiću potočne pastrve, kukašima te kalcificiranim strukturama (otolitima i ljuskama) koje ukazuju na dugoročnu izloženost metalima tijekom rasta riba. Uz nativne, eksperimentalni organizmi (alge, Daphnia) ukazat će na potencijalnu toksičnost riječne i otpadne vode provođenjem testova toksičnosti. Sveobuhvatna procjena ekološkog stanja uključivat će određivanje razina metala u vodi i sedimentu rijeke Krke i četiri pritoke te po prvi puta omjera izotopa 87Sr/86Sr, kao markera geoloških značajki.

Within the HRZZ project EUROTOX the impact of pollution on the upstream watercourse of the Krka River will be assessed and fish intestinal tissue and parasites acanthocephalans as bioindicators of metal exposure will be estimated.

Ključne riječi

metali, toksičnost, biomarkeri, ribe, kukaši, rijeka Krka

metals, toxicity, biomarkers, fish, acanthocephalans, Krka River

Znanstveno-istraživački projekti

BIOTOXMET

IP-2020-02-8502

28.12.2020

27.12.2024

nije evidentirano

HRK 1.222.500

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama