izvor podataka: poirot

Naziv

Novi modeli oštetljivosti tipičnih zgrada u urbanim područjima: primjene pri procjeni seizmičkog rizika i metodologiji ciljanih ojačanja

New vulnerability models of typical buildings in urban areas: applications to seismic risk assessment and target retrofitting methodology

Opis projekta

Rizik od potresa je jedna od gorućih tema u Jugoistočnoj Europi, no djelovanje zajednice usmjereno na smanjenje posljedica potresa je vrlo ograničeno. Nedavni potresi u regiji su pokazali da posljedice potresa mogu biti katastrofalne. Kroz rad na procjenama rizika od katastrofa, identificirani su ključni problemi koji proizlaze iz neprikladnih ili nepostojećih modela oštetljivosti tipičnih zgrada u urbanim područjima. Predloženim istraživanjem će se donijeti nove i unaprijediti postojeće metode za cjelovito definiranje i opisivanje ponašanja konstrukcija pri djelovanju potresa. Fokus projekta će biti na tipovima zgrada za koje se procjenjuje da će biti najugroženije pri djelovanju potresa, značajno su nastanjene, a ujedno predstavljaju značajan dio fonda građevina urbanih područja u regiji. Provedbom projekta će se definirati seizmički hazard ovisno o seizmotektonskim uvjetima te će se formirati baza zapisa ubrzanja temeljnog tla. Primjenom suvremenih numeričkih metoda proračuna planira se sustavno opisati složene mehanizme otkazivanja odabranih konstrukcija, razviti nove modele vjerojatnosti oštećenja (ranjivosti) i oštetljivosti koji ne postoje u znanstvenoj literaturi te u konačnici razviti novu metodologiju za ciljano (optimalno) ojačanje najugroženijih tipova zgrada. Opisani sveobuhvatni pristup problemu otvara nove teme suradnje među znanstvenicima iz različitih područja stoga je za ostvarenje ciljeva formirana interdisciplinarna istraživačka skupina mladih znanstvenika. Svjesni važnosti i složenosti problematike, tim mladih znanstvenika je podržan i savjetovan od vodećih autoriteta u istraživačkom području iz Hrvatske, ali i iz međunarodnih centara znanja, uključujući mlade hrvatske znanstvenike u inozemstvu. Time bi se uspostavio centar izvrsnosti za napredne ocjene seizmičkog ponašanja i ojačanja zgrada što je neophodno za budući razvoj cjelovitog i pouzdanog modela seizmičkog rizika za regiju, te strategija za umanjenje posljedica.

Seismic risk should be among key priorities in South-Eastern Europe, but activities of the community to its reduction are very limited. Recent earthquakes in the region have demonstrated that earthquake consequences may be disastrous. Crucial problems resulting from inadequate or non-existing vulnerability models of typical buildings in urban areas have been identified through research efforts on risk assessments. In the scope of the proposed project, new methods will be developed and existing ones enhanced, necessary for a complete definition and description of seismic structural performance. The project will focus on building types with expected high seismic vulnerability, which represent a significant part of the urban building stock in the region. In project implementation, seismic hazard, depending on the seismotectonic conditions, will be defined and database of ground acceleration records formed. It is planned to systematically describe complex collapse mechanisms of the selected structures, develop new fragility and vulnerability models which do not exist in scientific literature and finally, to develop a new methodology for target (optimal) retrofitting of the most vulnerable building types. The described comprehensive approach to the problem opens new topics for collaboration among scientists from different fields. Therefore, an interdisciplinary research group of young scientists is being established for the accomplishment of the project goals. Aware of the importance and complexity of the problem, the team of young researchers is supported and advised by leading authorities in the research field from Croatia, but also from international knowledge centres, including young Croatian scientists abroad. This would establish a centre of excellence for advanced assessments of seismic performance and retrofit of buildings, necessary for the future development of a complete and reliable seismic risk model for the region, as well as strategies for risk mitigation.

Ključne riječi

seizmički hazard, krivulje ranjivosti, krivulje oštetljivosti, složeni numerički proračuni, mehanizam otkazivanja, ciljano ojačanje, seizmički rizik

seismic hazard, fragility curves, vulnerability curves, complex numerical analyses, collapse mechanism, target retrofit, seismic risk

Znanstveno-istraživački projekti

2BESAFE

UIP-2020-02-1128

01.02.2021

31.01.2026

nije evidentirano

HRK 1.112.482

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama