izvor podataka: poirot

Naziv

Ekonomski izazovi tranzicije prema niskougljičnom rastu

Economic challenges of the transition to low-carbon growth

Opis projekta

Ekonomski rast je izuzetno važan; međutim, kako bi se adekvatno nosili s nepovoljnim društveno-ekonomskim i okolišnim posljedicama, ekonomski rast mora biti društveno i ekološki osjetljiv te u funkciji tranzicije ka niskougljičnoj ekonomiji. Nedostaje znanja kada je riječ o toj tranziciji i njezinim posljedicama. Stoga je prvi cilj projekta analizirati socioekonomske učinke niskougljične tranzicije na ekonomski rast. Energija je vitalna za egzistenciju i razvoj moderne ekonomije; međutim, njezina proizvodnja i potrošnja generiraju negativne emisije stakleničkih plinova. Stoga je drugi cilj istražiti ulogu energije (obnovljive i neobnovljive) i energetske industrije u tranziciji prema niskougljičnom rastu. Kako bi bili ublaženi negativni učinci ekonomskog rasta, potrebna su nova znanja, politike, strategije, upravljački i poslovni modeli, kao i promjene u praksama ponašanja. Stoga je treći cilj istražiti važnost inovacija, upravljanja ljudskim resursima i održivog poduzetništva u izgradnji nisko-ugljične ekonomije.Kako bi bili realizirani ciljevi, projekt će biti baziran na kvantitativnim istraživačkim pristupima. Sukladno tome, bit će razvijeni multivarijantni modeli, primijenjene multivarijantne statističke metode te provedene multivarijantne regresije. Projekt će generirati značajne teorijske i metodološke doprinose. Povećat će postojeće znanje o niskougljičnom rastu fokusiranjem na (i) složene interakcije između energije, inovacija, održivog poduzetništva i politika na različitim razinama, kao i (ii) razvojem konceptualnih modela pogodnih za tranziciju ka niskougljičnoj budućnosti. Očekivani empirijski doprinosi odnosit će se na produbljivanje našeg razumijevanja o ekonomskoj situaciji i trendovima u Europskoj uniji i Hrvatskoj, kao i na formuliranje javno-političkih preporuka usmjerenih poticanju niskougljičnog rasta i ubrzanju tranzicije ka niskougljičnoj ekonomiji.

Economic growth is extremely important; however, to adequately combat the adverse socio-economic and environmental consequences, it must be socially and environmental sensitive and support the transition to low-carbon economy. There is a lack of knowledge related to this transition and its consequences. Hence, the first objective of the project is to analyze the socio-economic effects of the low-carbon transition on economic growth. Energy is vital to the existence and development of a modern economy; but, its generation and consumption generate adverse greenhouse gas emissions. Thus, the second objective is to investigate the role of energy (renewable and non-renewable) and the energy industry in the transition to low-carbon growth. To mitigate the adverse effects of economic growth, new knowledge, policies, strategies, governance and business models as well as changes in behavioral practices are needed. Hence, the third objective is to explore the importance of innovation, human resource management and sustainable entrepreneurship in building a low-carbon economy. The project will be based on quantitative research approaches to achieve the objectives. Accordingly, it will develop multivariate models, apply multivariate statistics and perform multivariate regressions. The project will generate significant theoretical and methodological contributions. In general, it will increase the existing knowledge on low-carbon growth through its focus on (i) the complex interactions between energy, innovation, sustainable entrepreneurship and policies at different levels, and (ii) the development of conceptual models suitable for transitioning to a low-carbon future. The expected empirical contributions will refer to deepening our understanding on the economic situation and trends in the European Union and Croatia in particular, as well as formulating policy recommendations aiming at encouraging low-carbon growth and accelerating the transition to low-carbon economy.

Ključne riječi

niskougljični rast, staklenički plinovi, tržište ugljika, tranzicija, energija, inovacije, održivo poduzetništvo, GHG izvješćivanje

low-carbon growth, greenhouse gases, carbon market, energy, innovation, sustainable entrepreneurship, GHR reporting

Znanstveno-istraživački projekti

EINURA

IP-2020-02-1018

10.02.2021

09.02.2025

nije evidentirano

HRK 367.209,10

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama