izvor podataka: poirot

Molekularne životne strategije fitoplanktona u Jadranu

The molecular life strategies of the Adriatic Sea Phytoplankton


Fitoplankton ima iznimno važnu ulogu u biogeokemijskim ciklusima ekosustava mora. Raznolikost i fiziološke prilagodbe fitoplanktona utječu na bioraznolikost, dinamiku i međuodnose u mreži morskog ekosustava. Naši dosadašnji rezultati ukazuju da fitoplankton pokazuje širok raspon prilagodbi, a osobitosti kojih su razlučive na razini vrste/soja. Fiziološke prilagodbe određuju prostorno-vremensku izmjenu i zastupljenost vrsta unutar fitoplanktonske zajednice te elastičnost zajednice na promjene okoliša. Cilj ovog projekta je detaljno istražiti dinamiku fitoplanktona u godišnjim ciklusima praćenjem sastava i fizioloških karakteristika zajednice. Uz klasičan pristup taksonomske identifikacije i fizioloških mjerenja, primijenit ćemo i napredne molekularne metode temeljene na sekvenciranju nove generacije barkoda i transkriptoma. Da bi bolje razumjeli fiziološke prilagodbe fitoplanktona na specifične uvjete okoliša, te poboljšali taksonomsku rezoluciju metatranskriptomskih analiza, ovaj projekt usporedno in situ mjerenjima razvija i novi pristup u kojem se ključne vrste iz okoliša izoliraju u monoklonalne kulture te podvrgavaju ograničenju hranjivim tvarima čime će se dobiti fiziološki odgovori (referentna baza transkriptoma i expresija gena kao odgovor na resurse) ciljanih vrsta na ciljane uvjete. Sjeverni Jadran kao područje istraživanja pokazuje tijekom godine izražen ekološki gradijent te time predstavlja idealan morski ekosustav za promatranje fitoplanktona/transkriptoma u različitim uvjetima. U planirana istraživanja će se uključiti i južni dio jer će to omogućiti usporedbu fitoplanktonskih zajednica dva povezana, ali različita područja Jadrana. Očekivani rezultati omogućiti će testiranje i karakterizaciju predložene kompartmentalizacije niša u ekologiji fitoplanktona. Ovaj projekt omogućit će dublje razumijevanje fiziologije i prilagodbi fitoplanktona te će dodatno osvijetliti složene i osjetljive životne strategije ključnih vrsta.

Phytoplankton plays a key role in marine biogeochemical cycles. Physiological adaptations of phytoplankton affect biodiversity, dynamics and interactions in marine ecosystem networks. Our earlier results indicate a wide range of ecophysiological adaptations that are unconstrained and differentiated at species/lineage level. Physiological adaptations determine the spatial-temporal dynamics in phytoplankton but also resilience of the community to environmental changes. The main objective of this project is a detailed investigation of marine phytoplankton dynamics through its yearly cycles by following composition and physiological characteristics of the community. Next to classical approaches of taxonomic identification and physiology measurements, we will implement high-throughput molecular methods based on next generation sequencing of barcodes and transpcritomes. To better understand physiological responses of phytoplankton species and improve taxonomic resolution of metatranscriptome analyses, this project will isolate key species from environmental samples are isolated in into monoclonal cultures and subject them to nutrient limitations. This approach will result in a valuable dataset of physiological responses (transcriptome reference database and resource responsive gene expression) of targeted (key) species to targeted (key) conditions. The Northern Adriatic offers marked ecological gradients and represents an ideal ecosystem to observe phytoplankton/transcriptomes under different ecological challenges. Inclusion of the South Adriatic will gieve a wider aspect and allows comparisons between two connected but diverse environments. The expected results will allow this project to test and characterize the hypothesized niche compartmentalization in plankton ecology. This project further will allow a deeper understanding of the physiological pathways and adaptations of phytoplankton and will furthermore shed light on the complex life strategies of key species.


fitoplankton, Jadransko more, metatranskriptom, ekologija, ekofiziologija, sukcesija fitoplanktona

phytoplankton, Adriatic Sea, metatranscriptom, ecology, ecophysiology, phytoplankton succession

Znanstveno-istraživački projekti

Adri LIFE

UIP-2020-02-7868

01.03.2021

28.02.2026

nije evidentirano

HRK 1.978.500,00