izvor podataka: poirot

Interkalirani Dihalkogenidi Prijelaznih Metala

Intercalated Transition Metal Dichalcogenides


Ovaj projektni prijedlog baziran je na dihalkogenidima prijelaznih metala (TMD). Oni su porodica slojevitih (kvazi dvodimenzionalnih) materijala koji uslijed reducirane dimenzionalnosti pokazuju zanimljiva osnovna stanja kao što su supravodljivost i različiti valovi gustoće naboja (CDW). Slojevi su vezani Van der Waals-ovim silama te je između tih slojeva moguće interkalirati razne atome i molekule. Istraživanja na ovom projektu tiču se različitih interkalacija prijelaznih metala u TMD-e. Uslijed prijenosa dijela naboja sa interkalanata na slojeve domaćina interkalirani ioni nose magnetski moment te se sustav može magnetski urediti. Različiti prijelazni metali pokazuju različita feromagnetska i antiferomagnetska uređenja za različite stupnjeve interkalacije. Zanimljiv je slučaj interkalacije 1/3 magnetskih iona po jediničnoj ćeliji roditeljskog spoja, pošto se tada magnetski ioni urede na trokutastoj rešetci te se u slučaju anitferomagnetskih međudjelovanja među njima javlja frustracija u sustavu. U okviru ovoga projekta planiramo proučavati utjecaj hidrostatskog i uniaksijalnog tlaka na magnetski uređene faze osobito na efekte frustracije te odrediti relativne važnosti različitih međudjelovanja kao što su RKKY, superizmjena i Kondo zasjenjenje te njihovu međuigru. Isto tako planiramo promatrati kako se osnovna stanja roditeljskih spojeva (CDW, supravodljivost) potiskuju interkalacijom/tlakom te kakav je njihov utjecaj na novonastale magnetske faze. Također nas zanima kakav je utjecaj nereda na osnovna stanja kao i mogućnost postojanja topoloških efekata u TMDima.

This project proposal is based on transition metal dichalogenides (TMDs). They are a family of layered (quasi two-dimensional) materials which, due to reduced dimensionality, exhibit interesting ground states such as superconductivity and different charge density waves (CDWs). The layers are connected with Van der Waals forces and it is possible to intercalate various atoms and molecules in-between those layers. The research on this project concerns different intercalations of transition metals in TMDs. Due to the transfer of part of the electronic charge from the intercalant to the host layers, intercalated ions carry the magnetic moment and the system can be magnetically ordered. Different transition metals show different ferromagnetic and antiferromagnetic orderings for different intercalation rates. Interesting case is intercalation with 1/3 of magnetic ions per one unit cell of parent compound, since the magnetic ions are then ordered on the hexagonal lattice, and in the case of anitferromagnetic interactions frustration occurs in the system. Within this project, we plan to study the influence of hydrostatic and uniaxial pressure on the magnetically ordered phases, in particular on the effects of frustration and to determine the relative importance of different interactions such as RKKY, superexchange and Kondo screening and their interplay. We also plan to observe how the ground states of parent compounds (CDW, superconductivity) are suppressed by intercalation/pressure, and how they influence newly established magnetic phases. We are also interested in the effect of disorder on the ground state and possibility of topological effects in TMDs.


dihalkogenidi prijelaznih metala, interkalacija, magnetska uređenja, frustracija, nered, topološka stanja, uniaksijalni tlak

transition metal dichalcogenides, intercalation, magnetic orderings, frustration, disorder, topological states, uniaxial pressure

Znanstveno-istraživački projekti

iTMD

IP-2020-02-9666

01.02.2021

31.01.2025

nije evidentirano

HRK 1.384.300,00