izvor podataka: poirot

Naziv

Stavovi javnosti prema osuđenicima i rehabilitaciji

Attitudes towards offenders and offender rehabilitation

Opis projekta

Svrha istraživanja stavova javnosti prema osuđenicima i rehabilitaciji je dobiti uvid u kojem opsegu je javnost naklonjena brojnim promjenama zakonodavstva koje za neke počinitelje kaznenih djela predviđa izricanje alternativnih sankcija koje se provode na slobodi te u kojem smjeru, na dimenziji „retribucija-rehabilitacija“ se kreću njihovi stavovi prema kažnjavanju počinitelja kaznenih djela. Osim toga, a imajući na umu učestalije izricanje sankcija koje počiniteljima omogućavaju život i rad unutar društvene zajednice, vrlo je važno ispitati na koji način članovi društvene zajednice gledaju na integraciju osuđenika na život i rad na slobodi. S obzirom na rezultate brojnih znanstvenih istraživanja koja dokazuju važnost pozitivne percepcije društva u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela, posebna vrijednost rezultata ovog istraživanja očitovat će se u kreiranju preporuka i smjernica za unaprjeđenje aktivnosti koje bi bile usmjerene na brojne mogućnosti adekvatnijeg društvenog odgovora na integraciju osuđenika u društvo i njihovu rehabilitaciju te smanjenje recidiva. Istraživanje stavova prema osuđenicima i njihovoj rehabilitaciji relevantno je radi obogaćivanja korpusa znanja iz kriminološko-penološke tematike, a s obzirom na njegov međunarodni karakter, biti će moguće izraditi komparativnu analizu pristupa prema počiniteljima kaznenih djela u kontekstu različitih zakonodavnih rješenja te u kontekstu stavova javnosti prema osuđenicima i načinima njihove rehabilitacije.

The aim of the research is to gain insight into the public attitudes from several countries in Europe towards offenders and their rehabilitation with regard to certain sociodemographic variables, previous convictions, experience of victimization and a source of information about offenders. Given the results of numerous scientific studies proving the importance of a positive perception of society in the rehabilitation of offenders, the purpose of this study and its special contribution will be reflected in the creation of recommendations and guidelines for improving activities that would focus on opportunities for more adequate social response. Namely, bearing in mind the more frequent imposition of sanctions that enable perpetrators to live and work within the community, it is very important to examine how community members view the integration of offenders into community and to what extent their attitudes are oriented towards the rehabilitation model.

Ključne riječi

stavovi, javnost, osuđenici, rehabilitacija

attitudes, public, offenders, offender rehabilitation

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_MEĐ_NOS_2021_STAVOVI

14.06.2021

14.06.2022

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama