izvor podataka: poirot

Naziv

Prema kvantnoj gravitaciji: nekomutativna geometrija, teorija polja i kozmologija

Toward quantum gravity: noncommutative geometry, field theory and cosmology

Opis projekta

Predloženi projekt ima za cilj provođenje istraživanja o različitim aspektima kvantne gravitacije, matematičke fizike, određenim temama u kozmologiji, astro fizici i fizici crnih rupa. Dok zadovoljavajuća teorija kvantne gravitacije i dalje ostaje nedostižna, neka od procijenjenih svojstava, otkrivajući nelokalni karakter takve teorije (odnosno nekomutativnost prostorno-vremenskih koordinata, UV/IR miješanje i holografski princip) već su promijenila našu perspektivu pomirenja kvantne teorije polja (QFT) s općom teorijom relativnosti. Posebna pažnja posvetiti će se izgradnji, klasifikaciji i unifikaciji nekomutativnih (NC) prostora. U vezi s tim, moguće je definirati proceduru korištenjem rigoroznih tehnika kvantne deformacije kao i nekih dobro poznatih koncepata diferencijalne algebre i Hopfove algebre. To omogućuje formulaciju i proučavanje twist-deformirane Riemannove geometrije, twist verzije Einsteinovih jednadžbi i algebarskih struktura na kapa-deformiranom prostoru Minkowskog. Daljnji nastavak tih ideja otvara mogućnost proučavanja NC efekata u crnim rupama. Osim toga, pomoću alata QFT u zakrivljenom prostoru-vremenu, biti će pokriveno više aspekata moderne kozmologije, uključujući one koje se temelje na najuspješnijem ostvarenju holografskog principa – AdS/ CFT dualnosti. Konačno, klasa modela kvantne gravitacije bit će ispitana testiranjem narušenja Lorentzove invarijantnosti u promatranju brzo-promjenljivih astrofizičkih izvora visoko energijskih gama-zraka. To zahtijeva potpuni model teorije polja u kojem se ne javljaju problemi pri računanju kvantnih petlji, tako da su sve UV i IR patologije pod kontrolom.

The proposed project aims at carrying out research on various aspects of quantum gravity, related areas of mathematical physics, certain topics in cosmology, astroparticle physics and physics of black holes. Whereas a satisfactory theory of quantum gravity still remains elusive, some of the assessed properties revealing a nonlocal character of such a theory (i. e. noncommutativity of spacetime coordinates, UV/IR mixing and the holographic principle) has already changed our perspective upon reconciliation of the quantum field theory (QFT) framework with general relativity. A particular attention will be paid to construction, classification and unification of NC spaces. In this regard, a procedure can be defined by making use of rigorous quantum deformation techniques as well as some well known differential algebra concepts and also the Hopf algebra methods. This permits formulation and study of the twist-deformed Riemannian geometry, the twisted version of Einstein's equations and the algebraic structure on kappa-deformed Minkowski space. A further extension of these ideas opens a possibility to study NC effect in black holes. Furthermore, using the tools of QFT in curved spacetime, several aspects of modern cosmology will be covered including those based on the most successful realization of the holographic principle - the AdS/CFT duality. Finally, a class of quantum gravity models will be tested by probing Lorentz violation in observations of rapidly-varying astrophysical sources of high-energy gamma-rays. This requires a full-fledged field-theoretical model with a trouble-free and meaningful quantum loop results, with all UV and IR pathologies being under control.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

IP-2014-09-9582

01.09.2015

09.01.2017

nije evidentirano

HRK 500.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama