izvor podataka: poirot

Naziv

Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškom području

HIDROLOGY OF WATER RESOURCES AND RISKS IDENTIFICATION FROM FLOODS AND MUD FLOWS IN THE KARST AREA

Opis projekta

U okviru predloženog znanstvenog projekta i nastavka sveučilišne potpore biti će provedena započeta hidrološka i hidraulička istraživanja na različitim razinama – od malih slivova do generalnih regionalnih sagledavanja karakterističnih hidroloških parametara, analize međuodnosa elemenata vodne bilance i utjecajnih parametara iz okruženja, modeliranja hidroloških, erozijskih i hidrauličkih procesa i procesa nastalih interakcijom slane i slatke vode na riječnim ušćima. Jednako tako, biti će napravljene analize ekstremnih hidroloških stanja u cilju tumačenja funkcioniranja i predviđanja ponašanja složenih hidroloških sustava s naglaskom na ekstremne uvijete uzrokovane klimatskim promjenama budući da hidrološki procesi karakteriziraju i dominantno utječu na cjelokupnu dinamiku voda u kršu, eroziju, interakciju slane i slatke vode i krškog okruženja. Nastavak istraživanja provoditi će se na tri pilot područja vezana uz međunarodni znanstveni hrvatsko-japanski projekt - Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj, na krškim područjima definiranim unutar znanstvenog projekta MZOS-a – Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu, te sveučilišne potpore - Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškom području, kojih je voditeljica bila prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, te područja unutar EU projekta - Networking for Safe Drinking Water Supply in Adriatic Region – DRINKADRIA-IPA, kojeg je vodila prof. dr. sc. Barbara Karleuša. Planirane hidrološke obrade i hidrauličke analize karakterizirat će i različita vremenska diskretizacija opisivanja procesa - analize dugogodišnjih vremenskih serija i analiza karakterističnih hidroloških i hidrauličkih stanja na pilot područjima. Tako će se dobiti potrebni hidrološki i hidraulički elementi nužni za upravljanje (u prosječnim i ekstremnim uvjetima) i zaštitu vodnih resursa prvenstveno vezano uz ekstremna hidrološka stanja.

Within the proposed scientific project and continuation of university support, the initiated hydrological and hydraulic researches will be carried out at different levels - from small basins to general regional views of characteristic hydrological parameters, analysis of correlation of water balance elements and influencing parameters from the environment, modeling hydrological, erosion and hydraulic processes and the process created by the interaction of salty and fresh water on river estuaries. Equally, extreme hydrologic analyzes will be carried out to interpret the functioning and prediction of complex hydrological behavior with an emphasis on extreme conditions caused by climate change since hydrological processes are characterized and dominate the whole dynamics of water in karst, erosion, salt and freshwater interaction and the karst environment. The research will continue on three pilot areas related to the international scientific Croatian-Japanese project - Identification of risks and planning of land use to mitigate the incidence of earthquakes and floods in Croatia in the karst areas defined within the scientific project MZOS - Hydrology of vulnerable water resources in karst, and university grants - Hydrology of water resources and identification of the risk of floods and mire flows in the karst area, the leader of which was prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, and the areas within the EU project - Networking for Safe Drinking Water Supply in Adriatic Region - DRINKADRIA-IPA, led by prof. dr. sc. Barbara Karleuša. Planned hydrological and hydraulic analyzes will also characterize different time discretization of process descriptions - analysis of long time series and analysis of characteristic hydrological and hydraulic states in pilot areas. This will provide the required hydrological and hydraulic elements necessary for the management (at average and extreme conditions) and the protection of water resources primarily associated with extreme hydrological conditions.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-tehnic-18-54

01.01.2019

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 95.331,31

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama