izvor podataka: poirot

Očuvanje jezičnoga i kulturološkoga identiteta Šokaca na tromeđi Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine

nije evidentirano


Projektom će se obraditi, jezično i kulturološki opisati punktovi na kojima se govori slavonskim dijalektom u trima zemljama. U Republici Hrvatskoj to će biti Stari Perkovci (staroperkovački je govor zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro RH), u Republici Srbiji: Bački Monoštor te u Bosni i Hercegovini: Tolisa (kod Orašja). Usporednom analizom triju jesnih govora, doći će se do znanstvenih spoznaja o zajedničkim "šokačkim" osobinama koje se odnose na Šokce koji govore slavonskim dijalektom (kao jednim od najarhaičnijih dijalekata RepublikeHrvatske) u Republici Hrvatskoj, ali i u okolnim zemljama (Srbija i Bosna i Hercegovina) u kojima žive Hrvati, odnosno u kojima se zahvaljujući Hrvatima koji susostali živjeti u tim područjima čuva hrvatski jezični i kulturni identitet. Glavni cilj: Terenski istražiti, proučiti i opisati slavonski dijalekt u trima punktovima na tromeđi triju država u kojima se aktivno govori slavonskim dijalektom. 1: Provesti terenska dijalektološka istraživanja u odabranim punktovima Očekivani rezultati: Prema zadanomu planu bit će terenski obrađena 3 punkta. Za vrijeme će terenskoga rada biti snimljen govor te popunjen upitnik u svakome punktu. 2. Transkribirati odabrane snimljene zvučne zapise, srediti i usustaviti prikupljenu građu, urediti popratnu dokumentaciju (podatci o ispitanicima) te izraditi dijalektološki opis govora Očekivani rezultati: Nakon izvršenoga terenskoga rada bit će transkribirani odabrani snimljeni zvučni zapisi, sređena i usustavljena prikupljena građa, uređena popratna dokumentacija (podatci o ispitanicima) te će biti izrađen dijalektološki opis istraženoga govora. 3. Dijalektološka obrada pojedinih tekstova pisanih govorima slavonskoga dijalekta Očekivani rezultati: Dijalektološki će se obraditi pojedini pisani izvori koji su pisani na nekima od govora posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta. Posegnut će se za pojedinim književnim i drugim djelima čiji autori u pisanju rabe govor svojega rodnoga mjesta. Proučavanjem se jezika dijalektalne književnosti u određenoj mjeri mogu upotpuniti saznanja o hrvatskim govorima u Hrvatskoj i izvan nje. O4. Provesti pripremna sociolingvistička istraživanja Očekivani rezultati: Izrađen protokol primjeren za područje koje se istražuje kako bi se stekao uvid u stavove govornika o govorima kojima se služe i njihovome statusu u društvu.

nije evidentirano


jezik, kultura, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Šokci

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

OČ-HSB-ŠO

2021-2012-AD

01.01.2022

31.07.2022

nije evidentirano

HRK 15.000,00