izvor podataka: poirot

Električni transport u staklima i staklo-keramici

Electrical transport in glasses and glass-ceramics


Izraženi zahtjevi suvremenih tehnologija za novim materijalima sa specifičnim svojstvima otvaraju velike mogućnosti u istraživanju stakala i staklo-keramike. Priprava novih stakala i staklo-keramika posebnih svojstava, istraživanje odnosa sastava stakla, strukture, električnih i termičkih svojstava posebno je važno za razumijevanje procesa koji se odvijaju u tim materijalima. Cilj je predloženog istraživanja priprava novih više-komponentnih fosfatnih stakala te određivanje odnosa između dvije osnovne vrste nositelja naboja, iona i elektrona, prisutnih u odabranim staklima i staklo-keramikama. Predloženi je projekt podijeljen na tri osnovna, međusobno povezana, koraka. 1. U prvom će se dijelu istraživati mehanizmi vodljivosti u fosfatnim staklima koja pokazuju „miješanu“ elektronsko-ionsku vodljivost. 2. Drugi dio uključuje istraživanje utjecaja „miješanih“ staklotvoraca na električne procese kod fosfatnih stakala. 3. U trećem će se dijelu istraživati utjecaj kontrolirane kristalizacije na električni prijenos u odabranim modelnim sustavima iz koraka 1 i 2. Nastajanje kristalnih zrna u staklenoj matrici može promijeniti električnu vodljivost i dielektična svojstva stakla. Temeljna je ideja projekta sustavno istraživanje koje će pridonijeti razumijevanju dinamike prijenosa naboja (iona i elektrona) u staklima i staklo-keramici s različitim udjelom kristalnosti (od potpuno amorfnih do potpuno kristaliziranih). Osnovni je cilj odrediti pokazuju li uvijek ionsko-elektronska stakla i stakla koja sadrže više staklotvoraca, efekt ionsko-elektronske vodljivosti odnosno efekt „miješanih“ staklotvoraca što predstavlja univerzalno obilježje. Međudjelovanje staklotvoraca i modifikatora mreže te nastajanje veza među njima osnovni su čimbenici koji utječu na električna svojstva stakala. Osim što je istraživanje mehanizama vodljivosti u odabranim sustavima važno s akademskog gledišta, odabrani sustavi pokazuju široke mogućnosti u primjeni kao novi elektroliti.

Considerable demands of modern technology for new materials with specific properties have raised many possibilities for the investigation of glasses and glass-ceramics. Preparation of new glass and glass-ceramics with characteristic properties and the investigation of relationships among compositions, structure, electrical and thermal properties are important for understanding the mechanisms involved in these materials. The objectives of the proposed research is to prepare novel multi-compositional phosphate-based glasses, determine the correlation among both types of charge carriers, ions and electrons, present in proposed systems. In order to accomplish this, the proposed project is divided into three main interrelated steps. 1. First part will be focused on the conduction mechanisms in phosphate-based glasses that exhibit mixed electronic-ionic conduction. 2. Second part includes study of the influence of the mixed glass former effect on electrical processes in phosphate-based glasses. 3. Third part involves study of the influence of controlled crystallization on electrical transport in selected model glasses from steps 1 and 2. The formation of crystalline grains in a glass matrix can substantially change electrical conductivity and dielectric properties of glass. The idea is to perform systematic studies for understanding the charge transport (ion and electron) dynamics in glasses and glass-ceramics with different crystallinity (from fully amorphous to fully crystallized). The main aim is to determine the universality of the mixed electronic-ionic and mixed glass former effects in proposed glasses. The interactions between glass formers and modifiers, the formation of bonds among them are essential factors that influence the electrical properties of glasses. Beyond the connection to the central theme of conduction mechanism important from academic point of view, the selected systems are all associated with their multiple applications as advanced electrolytes.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

EL-Trass-Ceram

IP-2014-09-5863

15.06.2015

06.03.2019

nije evidentirano

HRK 750.000,00