izvor podataka: poirot

Naziv

Empirijsko istraživanje doprinosa relevantnih sektora na ekonomski rast Hrvatske

Empirical research of the relevant sectors contribution to the economic growth of Croatia

Opis projekta

Ovaj projekt osmišljen je sa svrhom znanstvene potpore gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske. Naime, prema rezultatima recentnih istraživanja, uspješnost u brzini konvergencije gospodarstva značajno ovisi o strukturnim karakteristikama gospodarstva. Nove članice Europske unije koje su temeljile gospodarski rast na izvoznoj konkurentnosti i specijalizaciji u proizvodnji proizvoda više tehnološko složenosti u prosjeku su ostvarivale brži rast gospodarstva u odnosu na zemlje u kojima je rast temeljen na tradicionalnim granama industrije i uslugama, odnosno domaćoj potražnji. Međusektorski odnosi u hrvatskom gospodarstvu i razina uključenosti domaćih proizvođača u međunarodne lance dodane vrijednosti bitne su odrednice uspješnosti konvergencije gospodarstva. Ranija istraživanja ukazuju na zaostajanje hrvatskih proizvođača u međunarodnoj integraciji, te sporijem gospodarskom rastu. Stoga je cilj ovog projekta empirijsko istraživanje doprinosa relevantnih proizvodnih sektora na gospodarski rast i razvoj Republike Hrvatske. Planira se razvoj modela u skladu sa standardima makroekonomskih istraživanja kojim će se opisati doprinos najvažnijih sektora gospodarskom rastu u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na primjenu input-output modela. Input-output model temelji se na postojanju međusektorskih odnosa koji proizlaze iz tehnološke povezanosti proizvodnih sektora. Input-output model predstavlja sustav linearnih jednadžbi koje prikazuju isporuke između različitih sektora u nacionalnom gospodarstvu. Svaka jednadžba prikazuje distribuciju proizvodnje određene djelatnosti na intermedijarne i finalne uporabe ukupnog gospodarstva. Model pruža informacije ne samo o distribuciji proizvodnje pojedinih djelatnosti, već i strukturi troškova u proizvodnom procesu svake od djelatnosti. Informacije o strukturi outputa i inputa osnova su za procjenu učinka finalne potražnje na domaću proizvodnju, bruto dodanu vrijednost i zaposlenost. Na temelju razvijenog modela izračunat i ocijenit će se relevantnost pojedinih proizvodnih sektora. Doprinos projekta je u stvaranju kvalitetne podloge za buduća znanstvena istraživanja gospodarskog rasta Republike Hrvatske.

This project is designed for the purpose of scientific support to the economic growth and development of the Republic of Croatia. Namely, according to the results of recent research, the success of economy convergence rate significantly depends on the structural characteristics of the economy. The new European Union members, which based economic growth on export competitiveness and specialization in the production of products of higher technological complexity, on average achieved faster economic growth compared to countries where growth is based on traditional industries and services and domestic demand. Cross-sectoral relations in the Croatian economy and the level of involvement of domestic producers in international value chains are important determinants of the success of economic convergence. Earlier research indicates that Croatian producers are lagging behind in international integration and slower economic growth. Therefore, the aim of this project is an empirical study of the contribution of relevant production sectors to the economic growth and development of the Republic of Croatia. It is planned to develop the model in accordance with the standards of macroeconomic research which will describe the contribution of the most important sectors to economic growth in the Republic of Croatia, with an emphasis on the application of the input-output model. The input-output model is based on the existence of cross-sectoral relationships arising from the technological connectivity of production sectors. The input-output model is a system of linear equations that show deliveries between different sectors in the national economy. Each equation shows the distribution of production of a particular activity to intermediate and final uses of the total economy. The model provides information not only on the distribution of production of individual activities, but also the cost structure in the production process of each of the activities. Information on the structure of outputs and inputs is the basis for assessing the effect of final demand on domestic production, gross value added and employment. Based on the developed model, the relevance of individual production sectors will be calculated and assessed. The contribution of the project is in creating a quality basis for future scientific research on the economic growth of the Republic of Croatia.

Ključne riječi

ekonomski rast; proizvodni sektori; doprinos; Hrvatska

economic growth; productive sectors; contribution; Croatia

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

UNIN-DRUŠ-20-1-2

12.03.2020

31.12.2020

nije evidentirano

HRK 29.999

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama