izvor podataka: poirot

Naziv

Osobne vrijednosti, stavovi i stigma prema kockanju u različitim društvenim kontekstima – međunarodna usporedba

Personal values, attitudes and stigma towards gambling in different social context – an international comparison

Opis projekta

Suvremena domaća i inozemna istraživanja kontinuirano potvrđuju rast problema povezanih s kockanjem pri čemu je u posebnom riziku skupina maloljetnih, te mladih odraslih osoba. Uz to, još uvijek nedostaje relevantnih znanstvenih spoznaja o ovom kompleksnom fenomenu, posebno u našoj zemlji te je studentska je populacija gotovo u potpunosti neistražena. Stoga je glavni cilj ovog istraživanja, istražiti i na međunarodnoj razini usporediti zastupljenost kockanja i izraženost problema povezanih s kockanjem među studentskom populacijom, te njihove stavove prema kockanju, izloženost kockanju i percipiranu stigmu kockanja i problematičnih kockara. Nadalje, s obzirom da je istraživanje međunarodno, poseban će se naglasak staviti na značaj šireg socijalnog konteksta, prije svega dostupnosti i pristupačnosti kockanja kao i izloženosti igrama na sreću. U istraživanju je korištena baterija instrumenata usmjerenih na osnovne socio-demografske podatke, aktivnosti kockanja, probleme povezane s kockanjem, stavove prema kockanju, percipiranu stigmu problematičnih kockara, dostupnost kockanja te izloženost problematičnim kockarima. Podaci su prikupljani od listopada 2017. do veljače 2018. godine. Ukupan uzorak sudionika je n=1787. Istraživanje doprinosi korpusu znanstvenih i praktičnih znanja u području kockanja mladih, s posebnim naglaskom na širenje znanja o obilježjima kockanja studenata, te istraživanje doprinosa percipirane stigme i izloženosti kockanju (igrama na sreću) razvoju problema povezanih s kockanjem u studentskoj populaciji. Također, međunarodnost istraživanja omogućava direktnu usporedbu studenata iz različitih zemalja svijeta, te je u tom segmentu poseban doprinos usporedba utjecaja dostupnosti i pristupačnosti kockanja na navike i obilježja kockanja studenata. Dobiveni rezultati doprinose stvaranju temelja za provedbu daljnjih istraživanja u ovom području kao i kreiranje praktičnih intervencija ciljano za populaciju studenata.

Current research consistently confirms the increase in problems related to gambling, with a group of minors and young adults particularly at risk. Moreover, there is still a lack of relevant scientific knowledge about this complex phenomenon, especially in our country, and the group of students is almost completely unexplored. Therefore, the main aim of this study is to investigate and compare internationally the prevalence of gambling and the severity of gambling-related problems in the student population, as well as to explore their attitudes towards gambling, exposure to gambling, and perceived stigma towards gambling and problem gamblers. Furthermore, as this is an international study, particular emphasis is placed on the importance of the wider social context, especially the availability and accessibility of gambling and exposure to gambling. A range of instruments were used for the study, focusing on basic socio-demographic data, gambling activities, gambling-related problems, attitudes towards gambling, perceived stigma towards problem gamblers, availability of gambling availability,and exposure to problem gamblers. Data were collected from October 2017 to February 2018. The total sample of participants is n = 1787. The study contributes to scientific and practical knowledge in the field of adolescent gambling, with a particular focus on the characteristics of student gambling. In addition, the international nature of the study allows for a direct comparison of students from different countries. A particular contribution in this segment is the comparison of the effects of the availability and accessibility of gambling on the habits and characteristics of gambling students. The results obtained contribute to further research in this area as well as to the development of practical interventions targeting the student population.

Ključne riječi

kockanje, studenti, problematično kockanje, stigma, izloženost, dostupnost

gambling, students, problem gambling, stigma, exposure, availability

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_INT_PART_2017_GAMB

02.01.2017

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama