izvor podataka: poirot

Naziv

Ovisnost o Internetu zagrebačkih srednjoškolaca

Internet Addiction among high school students in the City of Zagreb

Opis projekta

S obzirom da na našim prostorima još uvijek ne postoje sustavna i sveobuhvatna istraživanja ovisnosti o Internetu kod mladih, kao ni njihovih obilježja, temeljni ciljevi ovog projekta su stjecanje uvida u obilježja i navike korištenja društvenih mreža i online video igara kod mladih, izraženost ovisnosti o Internetu te istraživanje eventualnih razlika u obilježjima korištenja i razini ovisnosti o Internetu s obzirom na ključna osobna i socio-demografska obilježja. Istraživanjem su obuhvaćeni učenici od prvih do završnih razreda zagrebačkih srednjih škola (gimnazije, trogodišnje i četverogodišnje strukovne škole). Uzorak čini oko N=830 učenika. Istraživanje obuhvaća bateriju instrumenata kojom se mjere: - Osnovna sociodemografska obilježja (dob, spol, vrsta škole, razred); - Učestalost korištenja društvenih mreža i online video igara; - Ovisnost o Internetu; - Socijalno-emocionalne kompetencije (samopoštovanje, samoefikasnost, emocionalna kompetentnost); - Mentalno zdravlje (depresivnost, anksioznost, stres, hiperaktivnost, impulzivnost); - Motivacija za uporabu Interneta; - Odnosi s drugima (usamljenost, uspoređivanje s drugima). Ovo istraživanje je prvo sveobuhvatno istraživanje ovisnosti o Internetu na ovim područjima te doprinosi širenju znanstvenih spoznaja o ovom relativno novom fenomenu. Istraživanjem rizičnih čimbenika i dobivanjem saznanja o tome koji su ključni za razvoj ovisnosti o Internetu, utjecat će se na mogućnost kvalitetnije detekcije problema, te će se moći postaviti temeljne pretpostavke učinkovitih, znanstveno utemeljenih preventivnih, ali i tretmanskih intervencija.

n the absence of systematic and comprehensive research on Internet addiction among adolescents as well as on its characteristics, the basic aims of this project are to gain insights into the characteristics and habits of social networking and online video game use among adolescents as well as the severity of Internet addiction and to examine possible differences in the characteristics of use and severity of Internet addiction with regard to key personal and socio-demographic characteristics. This research covers high-school students from Zagreb from first to last grade of all three types of high school programs in Croatia. The sample includes approximately N=830 students. The survey includes a set of instruments that measure the following: - Basic socio-demographic characteristics (age, gender, type of school, grade); - Frequency of social networking and online video game use; - Internet addiction; - Socio-emotional competencies (self-esteem, self-efficacy, emotional competence); - Mental health (depression, anxiety, stress, hyperactivity, impulsivity); - Motivation to use the Internet; - Relationships with others (loneliness, comparison with others). This research is the first comprehensive study of Internet addiction in these areas and contributes to the dissemination of scientific knowledge about this relatively new phenomenon. By researching risk factors and gaining knowledge about which factors are crucial for the development of Internet addiction, the possibility of better identifying problems will be influenced and it will be possible to establish basic assumptions for effective, scientifically based prevention and treatment interventions.

Ključne riječi

ovisnost o internetu, učenici, prediktori, društvene mreže, on-line video igre

internet addiction, high-school students, predictors, social networks, on-line video games

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2020_INTER

02.01.2020

31.12.2024

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama