izvor podataka: poirot

Naziv

Evaluacija učinka liječenja u Dnevnoj bolnici za ovisnost o kockanju

Outcome evaluation of the treatment in the Daily Clinic for Gambling Addicts

Opis projekta

Liječenje u Dnevnoj bolnici za ovisnost o kockanju u Klinici za psihijatriju „Sv. Ivan“ u Zagrebu započelo je u travnju 2015. godine. Interdisciplinarni tim stručnjaka provodi liječenje, a ovim znanstnveno-istraživačkim projektom evaluira se uspješnost liječenja u dvije točke mjerenja – prije i poslije višemjesečnog liječenja. Istraživanje obuhvaća složenu bateriju instrumenata kojom se mjere: - opći socio-demografski podaci o pacijentima - mnogostruki konstrukti vezani uz kockanje (navike kockanja, simptomi ovisnosti o kockanju, stavovi prema kockanju, kognitivne distorzije povezane s kockanjem, znanje o igrama na sreću, uvjerenja vezana uz značaj znanja i vještine u igrama na sreću), - mentalno zdravlje pacijenata (depresivnost, anksioznost, stres, strategije nošenja sa stresnim situacijama) - socijalno funkcioniranje pacijenata (obiteljski, poslovni i prijateljski odnosi) - subjektivna percepcija dobrobiti i zadovoljstva liječenjem. Dobiveni rezultati će, osim općeg učinka tretmana, davati informaciju i o specifičnim područjima koja doprinose uspjehu, kao što će se diferencirati intenzitet uspjeha s obzirom na specifična obilježja pacijenata i rizičnost u odnosu na simptome ovisnosti o kockanju. Podaci se kontinuirano prikupljaju prirodnim slijedom kako pacijenti ulaze u tretmanski protokol, i završavaju s liječenjem. Očekivani uzorak je oko N=300 pacijenata do kraja 2022. godine.

Treatment at the Daily Clinic for Gambling Addicts at the Clinic for Psychiatry "St. Ivan" in Zagreb began in April 2015. An interdisciplinary team of experts conducts the treatment and this scientific research project evaluates the success of the treatment at two measurement points - before and after treatment. The research includes a complex battery of instruments that measure the following: - general sociodemographic data, - several constructs related to gambling (gambling habits, symptoms of gambling addiction, attitudes toward gambling, cognitive distortions related to gambling, knowledge about gambling, beliefs regarding the importance of knowledge and skills in gambling), - mental health (depression, anxiety, stress, coping) - social functioning - subjective perceptions of well-being and satisfaction with treatment. The results obtained will provide information on specific areas contributing to success, such as differentiating the intensity of success in relation to specific patient characteristics and risk associated with gambling addiction symptoms, in addition to the overall impact of treatment. Data will be collected continuously as patients enter and complete the treatment protocol. The expected sample is approximately N = 300 patients by the end of 2022.

Ključne riječi

ovisnost o kockanju, tretman, evaluacija, dnevna bolnica, učinak

gambling addiction, gambling disorder, treatment, evaluation, daily clinic, outcome

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2018_ETK

02.01.2018

30.12.2022

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama