izvor podataka: poirot

2. generacija infrastrukture otvorenog pristupa za istraživanje u Europi

2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe


OpenAIREplus će izgraditi infrastrukturu otvorenog pristupa 2. generacije značajno proširujući u nekoliko smjerova ishode projekta OpenAIRE, koji implementira pilot EC Open Access (OA). Kapitalizirajući infrastrukturu OpenAIRE, izgrađenu za upravljanje člancima financiranim iz FP7 i ERC-a, i povezanim mehanizmom podrške europskog sustava korisničke podrške, OpenAIREplus će razviti otvorenu pristupnu infrastrukturu za sudjelovanje za znanstvene informacije. Značajno će proširiti svoju bazu prikupljenih publikacija kako bi uključila i sve OA publikacije koje je indeksirala infrastruktura DRIVER (više od 270 validiranih institucionalnih repozitorija) i bilo koji drugi repozitorij koji sadrži recenziranu literaturu koja je u skladu s određenim standardima. Također će generički prikupljati i indeksirati metapodatke skupova znanstvenih podataka u odabranim raznolikim repozitorijima OA tematskih podataka. Podržat će koncept povezanih publikacija uvođenjem novih usluga za povezivanje recenzirane literature i povezanih skupova podataka i zbirki, od otkrivanja veza temeljenog na različitim oblicima rudarenja (tekstualno, korištenje, itd.), do pohrane, vizualnog predstavljanja i on-line istraživanje. Nudit će i usluge na korisničkoj razini stručnjacima i neznanstvenicima, kao i programska sučelja za pružatelje usluga s dodanom vrijednošću za izradu aplikacija na njegovom sadržaju. Deponirani članci i podaci bit će otvoreno dostupni putem poboljšane verzije portala OpenAIRE, zajedno sa svim dostupnim relevantnim informacijama o povezanom financiranju projekta i statistici korištenja. OpenAIREplus će zadržati svoj europski trag, angažirajući ljude i znanstvene repozitorije u gotovo svih 27 država članica EU-a i šire. Tehnički će rad biti dopunjen skupom studija i povezanih istraživačkih napora koji će se djelomično odvijati u suradnji s različitim europskim inicijativama i istraživati ​​pitanja prava intelektualnog vlasništva, učinkovitih modela financiranja i standarda.

OpenAIREplus will build a 2nd-Generation Open Access Infrastructure by significantly expanding in several directions the outcomes of the OpenAIRE project, which implements the EC Open Access (OA) pilot. Capitalizing on the OpenAIRE infrastructure, built for managing FP7 and ERC funded articles, and the associated supporting mechanism of the European Helpdesk System, OpenAIREplus will develop an open access, participatory infrastructure for scientific information. It will significantly expand its base of harvested publications to also include all OA publications indexed by the DRIVER infrastructure (more than 270 validated institutional repositories) and any other repository containing peer-reviewed literature that complies with certain standards. It will also generically harvest and index the metadata of scientific datasets in selected diverse OA thematic data repositories. It will support the concept of linked publications by deploying novel services for linking peer-reviewed literature and associated data sets and collections, from link discovery based on diverse forms of mining (textual, usage, etc.), to storage, visual representation, and on-line exploration. It will offer both user-level services to experts and non-scientists alike as well as programming interfaces for providers of value-added services to build applications on its content. Deposited articles and data will be openly accessible through an enhanced version of the OpenAIRE portal, together with any available relevant information on associated project funding and usage statistics. OpenAIREplus will retain its European footprint, engaging people and scientific repositories in almost all 27 EU member states and beyond. The technical work will be complemented by a suite of studies and associated research efforts that will partly proceed in collaboration with different European initiatives and investigate issues of intellectual property rights, efficient financing models, and standards.


otvoreni pristup ; otvoreni istraživački podaci ; institucijski repozitoriji

open access ; open research data ; institutional repositories

Infrastrukturni projekti

OpenAIREplus

283595

01.12.2011

31.12.2015

nije evidentirano

EUR 5.158.284,00