izvor podataka: poirot

Modulacija metaboličkog, endokrinog i antioksidacijskog statusa u mliječnih krava dodavanjem zeolita u hranu

Modulation of metabolic, endocrine and antioxidative status in dairy cows by dietary zeolite supplementation


Nakon porođaja, naglo se povećaju hranidbene potrebe organizma zbog proizvodnje mlijeka i krave ulaze u razdoblje negativnog energetskog statusa (NEB) koji neposredno utječe na funkciju jajnika prouzrokujući izostanak pravilne ciklične aktivnosti jajnika tijekom puerperija i smanjenje plodnosti. NEB nije moguće izbjeći, ali je zato moguće umanjiti njegovo trajanje i jačinu. Reproduktivni poremećaji u krava mogu se pripisati značajnom smanjenju tjelesne kondicije tijekom puerperija kao i sistemskim promjenama metaboličkih, endokrinih i oksidacijskih pokazatelja zbog nedostatnog unosa hrane. Posljedično, energetska neravnoteža zbiva se zbog povećane mliječnosti nakon porođaja, periporođajnog stresa i/ili bolesti koje se javljaju tijekom puerperija. Te bolesti imaju značajan negativni ekonomski utjecaj tijekom puerperija i u razdoblju nakon njega zbog pojave trajne jalovosti. Jedna od najznačajnijih bolesti krava tijekom puerperija je mastitis koji prouzrokuje znatne ekonomske gubitke, zbog otežane dijagnostike subkliničkog oblika. Smatra se da zeolit klinoptiolit (KPL), može modulirati metabolički, endokrini i antioksidacijski status u mliječnih krava i stoga unaprijediti njihovo zdravlje, plodnost i mliječnost. Ciljevi projekta su vrednovati učinke nutritivne modulacije KPL u hrani na NEB, plodnost i produktivnost te pojavnost sublikičkog mastitisa radi rane dijagnostike oksidacijskog stresa i sistemskog/lokalnog upalnog odgovora povezanog s reproduktivnim i produktivnim poremećajima u mliječnih krava. Očekivani rezultati istraživanja na projektu uključit će dobro definirane pozitivne učinke nutritivne modulacije dodatkom KPL u hranu na: (1) NEB, plodnost i produktivnost s obzirom na tjelesnu kondiciju i paritet tijekom prijelaznog razdoblja i kasnog puerperija; (2) pojavnost/jačinu subkliničkog mastitisa u mliječnih krava. Sveukupno, ti će učinci u praksi doprinijeti unaprjeđenju zdravlja i ekonomskih pokazatelja u govedarskoj proizvodnji u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nutritional requirements of dairy cows are rapidly increasing following parturition due to milk production and thus animals inevitably enter into negative energy balance (NEB) which indirectly affecting ovaries function causing failure of regular ovarian activity during puerperium and consequently decreased fertility. The NEB could not be avoided by any known treatments but it is possible to decrease its duration and severity. Reproductive disorders in cows could be ascribed to significant decrease of body condition during puerperium and to systemic changes of metabolic, endocrine and oxidative parameters due to insufficient feed intake. Consequently, energy imbalance occurs due to increased milk production following parturition, peripartal stress and/or puerperal diseases. Such diseases have significant negative economic impact, during puerperium and afterwards by appearance of sterility. One of the most important puerperal diseases is mastitis which causes large economic losses particularly due to difficulties in diagnosis of its subclinical form. It is assumed that zeolite clinoptilolite (CPL) might modulate metabolic, endocrine and antioxidative status in dairy cows and thus improve their health, fertility and milk production. The objectives of the project are to evaluate effects of nutritive modulation by dietary CPL on: NEB, fertility, productivity and incidence of subclinical mastitis for early recognition of oxidative stress and systemic/local inflammatory responses involved in reproductive and productive disorders in dairy cows. The expected outcomes of the project will include well defined positive effects of nutritive modulation by dietary CPL on: (1) NEB, fertility and productivity regarding body condition and parity during transition period and late puerperium; (2) incidence/severity of subclinical mastitis in dairy cows. Altogether, these will contribute in practice to improve health and economical parameters in cattle production in Croatia and abroad.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ModZeCow

IP-2014-09-6601

01.09.2015

13.07.2018

nije evidentirano

HRK 1.000.000,00