izvor podataka: poirot

Naziv

Obrazovanje u digitalnim vještinama kao potpora boljem zdravlju i socijalnoj uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama_Digi-ID PLUS

Digital skills education to support better health and social inclusion outcomes for adults with intellectual disabilities_Digi-ID PLUS

Opis projekta

Digitalna inkluzija važan je aspekt socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvo. Projekt Digi-ID Plus usmjeren je na zajedničko stvaranje dostupnih programa obrazovanja o digitalnim vještinama koji podržavaju digitalno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama. Svakodnevno se povećavaju izazovi s kojima se suočavaju osobe s intelektualnim teškoćama i osobe koje o njima skrbe pri korištenju tehnologije, pokušavajući ostati povezani u digitaliziranom društvu. To je postalo još važnije i izraženije tijekom protekle godine obilježene pandemijom COVID-19 kada su mnoge usluge i socijalne mogućnosti bile ograničene. Kao takav, Digi- ID Plus će donijeti velike koristi za pojedince s intelektualnim teškoćama i osoblje koje im pruža podršku te će se osigurati dugoročna održivost projekta kroz mogućnost dijeljenja sa širom javnošću. Ovo je inovativna paneuropska inicijativa koja će stvoriti vrijedan resurs s potencijalom izuzetno pozitivnog utjecaja na mentalno zdravlje i osobnu dobrobit građana s intelektualnim teškoćama. Koordinator projekta koji će trajati od 2022. do 2024. je Trinity College Dublin, Trinity Centre for Ageing & Intellectual Disability (TCAID), a osim ERF-a, uključuje i partnere iz Nizozemske, Španjolske, Švedske, Ujedinjenog kraljevstva, Francuske i SAD. Voditeljice projekta na ERF-u su prof.dr.sc. Daniela Bratković i prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak, a projektni tim čine još i asistentice Ana-Marija Bohaček i Lea Masnjak Šušković.

Digital inclusion is an important aspect of the social inclusion of people with intellectual disabilities in society. The Digi-ID Plus project aims to jointly create accessible digital skills education programs that support the digital inclusion of people with intellectual disabilities. The challenges faced by people with intellectual disabilities and those who care for them when using technology are increasing every day, trying to stay connected in a digital society. This has become even more important and pronounced during the past year marked by the COVID-19 pandemic when many services and social opportunities were limited. As such, Digi-ID Plus will bring great benefits to individuals with intellectual disabilities and the staff who support them, and will ensure the long-term sustainability of the project through the possibility of sharing with the general public. This is an innovative pan-European initiative that will create a valuable resource with the potential to have an extremely positive impact on the mental health and personal wellbeing of citizens with intellectual disabilities. The coordinator of the project, which will run from 2022 to 2024, is Trinity College Dublin, Trinity Center for Aging & Intellectual Disability (TCAID), and in addition to the ERF, it includes partners from the Netherlands, Spain, Sweden, the United Kingdom, France and the United States. The project leaders at the ERF are prof.dr.sc. Daniela Bratković and prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak,tenure. Project team also includes teaching assistants Ana-Marija Bohaček and Lea Masnjak Šušković.

Ključne riječi

intelectual disability, digital inclusion, psychosocial wellbeing

Znanstveno-istraživački projekti

Digi-ID PLUS

ERF_MEĐ_PART_ 2022_DIGI ID

01.01.2022

01.01.2024

nije evidentirano

EUR 490.797

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama