izvor podataka: poirot

Naziv

BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju

BE YOURSELF – Keeping balance in virtual and media environment

Opis projekta

Projekt „BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“ svojim općim ciljem usmjeren je izgradnji zdrave slike o sebi srednjoškolaca u virtualnom medijskom prostoru te osnaživanju njihovih socijalno-emocionalnih kompetencija. Navedeno se planira ostvariti kroz osmišljavanje inovativnog, znanstveno-utemeljenog, preventivnog programa koji će se sastojati od 10 tematskih cjelina/radionica. Istima će biti obuhvaćeni sadržaji vezano uz samosvijest, razvoj i održavanje kvalitetnih interpersonalnih odnosa u realnom i virtualnom svijetu, osobno i društveno odgovorno korištenje interneta (posebice društvenih mreža) kao i brigu o mentalnom zdravlju mladih. Oblikovani preventivni program će se provesti u dvije suradne srednje škole na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije, s članovima Vijeća učenika kao predstavničkim i reprezentativnim tijelima izabranih odgojno-obrazovnih ustanova. Navedena pilot-implementacija će uključivati i provedbu evaluacije čiji podaci će biti iskorišteni za daljnji razvoj znanstveno-učinkovite preventivne intervencije na specifičnom tematskom području. Uz osmišljene interaktivne radionice, autorice će oblikovati i dodatne (psiho)edukativne materijale u vidu radne bilježnice za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom medijskom okruženju i snimljene video-lekcije (njih 10). Važno za istaknuti jest kako će pripremljeni materijali biti široko diseminirani prema značajnom broju suradnih institucija i organizacija (kroz dosadašnju mrežu i bazu kontakata) te stručnjacima iz sustava odgoja i obrazovanja (putem suradnje sa županijskim stručnim vijećima Agencije za odgoj i obrazovanje). Jedna od posljednjih projektnih aktivnosti odnosi se na organizaciju i realizaciju jednodnevnog stručnog događaja (okruglog stola ili stručnog skupa) gdje će se promovirati program te potaknuti relevatne stručnjake na provedbu istoga u njihovim matičnim školama i/ili radnim okruženjima. Smatramo kako će se provedbom projekta „BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“ doprinijeti medijskom i socijalno-emocionalnom opismenjavanju mladih, te unaprjeđenju njihovih kompetencija na navedenom području koje se ujedno i smatraju ključnima u kontekstu modernoga doba. Voditeljica navedenog Projekta je Sanja Radić Bursać, prof.soc.ped., stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju iz Nastavno-kliničkog centra ERF-a te u njegovom razvoju i realizaciji sudjeluju izv.prof.dr.sc. Josipa Mihić, doc.dr.sc. Miranda Novak, asistentica Sabina Mandić, mag.soc.ped., i stručna suradnica Lucija Lamešić, mag.soc.ped.

Project „BE YOURSELF – Keeping balance in virtual and media environment“ General objective is fostering a healthy self-image among high school students in the virtual media environment and strengthening their social and emotional competencies, as key competencies in the context of modern age. Project includes a large number of different activities, such as designing an innovative, science-based, preventive program and pilot implementation of the same in collaboration with members of two high school Student Councils, designing psychoeducational materials for supporting youth mental health in virtual and media environment, distribution of recorded video lectures, organization of a one-day conference, etc. Project leader is Professional Associate in science and higher education from Centre for Clinical Education and Practice of Faculty of Education and Rehabilitation sciences, Sanja Radić Bursać, prof.soc.ped. In Project development and implementation participants are Assoc. Prof. Josipa Mihić, PhD, Assoc. Prof. Miranda Novak, PhD, assistant Sabina Mandić, mag.soc.ped. and Expert associate Lucija Lamešić, mag.soc.ped.

Ključne riječi

medijski i virtualni prostor, slika o sebi, socijalno-emocionalne kompetencije, preventivni program, Vijeće učenika

virtual and media environment, self-image, social and emotional competencies, preventive program, Student Councils

Stručni projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_ 2022_BITISVOJ

01.03.2022

31.12.2022

HRK 30.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama