izvor podataka: poirot

Naziv

Ispitivanje stavova djece u Hrvatskoj o matematici – Razvoj marketinških strategija za veću uspješnost kurikularne reforme

Croatian School Children’s Attitudes About Mathematics: Evaluation and Outreach Strategies for a More Effective Curriculum Reform

Opis projekta

Trenutačno, edukatorima u Hrvatskoj nedostaju načini mjerenja uspješnosti Vladinih ulaganja u poboljšanje nastave matematike, a pogotovo su slabo korištene socio-emocionalne mjere za procjenu učinkovitosti. Predloženi projekt istražit će dva ključna pitanja: Je li hrvatska kurikularna reforma učinkovita u poticanju pozitivnijih stavova o matematici/samopoimanja i matematike kod učenika osnovnih škola? Koje marketinške strategije su uspješne za promicanje / komunikaciju HKR-a širom zemlje? Projekt koji predlažemo uključuje dijagnostički pristup za praćenje/vrednovanje socio-emocionalnog učenja učenika korištenjem implicitnog testa asocijacija (IAT) zajedno s eksplicitnim mjerama (samo-izvješća). Ove mjere pružaju novi način praćenja pozitivnih promjena u uvjerenjima i stavovima učenika o matematici tijekom vremena. Originalni doprinos našeg prijedloga je kombinacija implicitnih i eksplicitnih mjera za praćenje promjena. Dodatni doprinos je razvoj novih komunikacijskih strategija koje su prilagođene praktičarima, kako bi se rezultati podijelili s nastavnicima i roditeljima te se objasnilo njihovo značenje za svakodnevnu praksu s djecom. Razvili smo načine jednostavnog upravljanja implicitnim i eksplicitnim mjerama za procjenu stavova o matematici i samopoimanju, te smo te nove metode prilagodili uporabi u Hrvatskoj. Metode su utemeljene na dokazima, psihometrijski su čvrste i osjetljive na individualne razlike. Ravzijene mjere mogu se koristiti u izvornim školskim okruženjima kao dijagnostički alati kojima upravljaju učitelji kako bi pratili učenje djece tijekom vremena. Predložena kombinacija implicitnih i eksplicitnih mjera pruža korisnu, standardiziranu metriku za kvantificiranje uspjeha u cijelom školskom okruženju tijekom akademske godine. Predloženi projekt također će omogućiti koristan model za učinkovito partnerstvo za istraživanje u praksi, što će potencijalno omogućiti proširenje predloženog rada na druga školske okružja u regiji i šire.

Currently, Croatian educators lack data using social emotional measurements to assess the effectiveness of governmental investments to improve mathematics instruction in Croatia. The proposed project will investigate two key questions: Is Croatian Curricular Reform (CCR) effective in fostering more positive math self-concepts/math attitudes in elementary school students? Which outreach marketing strategies are most effective for nation-wide promotion/ communication of CCR? Our proposed approach involves a diagnostic approach to track/evaluate students’ socio-emotional learning by using implicit (IAT) in conjunction with explicit (self-report) measures. These measures provide a novel way of tracking positive changes in students’ beliefs and attitudes about mathematics over time. Thus, a unique strength of our proposal is that we combine both implicit and explicit measures of change. An added strength is the development of new, practitioner-friendly communication strategies to share our results with educators and explain their meaning for teachers’ daily practice. We have developed ways of easily administering both implicit and explicit measures of math attitudes and self-concepts, and have adapted these novel methods for use in Croatia. Our methods are evidence-based, psychometrically sound, and sensitive to individual differences. These measures can be used in authentic school settings as diagnostic, teacher-administered tools to track their students’ learning over time. Our proposed combination of implicit and explicit measures provides a useful, standardized metric to quantify success across the school district over the course of an academic year. The proposed project will also provide a useful model for an effective research-to-practice partnership in the school district, which will potentially allow for the proposed work to be extended to other school districts in the region and beyond.

Ključne riječi

Stavovi djece, Matematika, Samopouzdanje, Procjena, Komunikacija

Children’s Attitudes, Math, Self-Esteem, Evaluation, Outreach strategies

Znanstveno-istraživački projekti

MATH ATTDS

PZS-2019-02-9814

09.10.2019

31.05.2023

HRK 2.072.409,68

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama