izvor podataka: poirot

Inovativna rješenja zasnovana na novim tehnologijama za unaprjeđenje društvene uključenosti osoba s invaliditetom

Innovative Solutions based on Emerging Technologies for Improving Social Inclusion of People with Disabilities


Organizacija WHO (engl. World Health Organization) procjenjuje da više od jedne milijarde ljudi ima potrebu za alatima koji omogućavaju pristupačnost. Takvi su alati sve više digitalizirani korištenjem informacijskih tehnologija (IT). Trenutno, samo mali broj ljudi ima pristup takvim alatima. Mala dostupnost ne samo da otežava život osobama kojima su potrebni, već i njihovim obiteljima/skrbnicima, kao i društvu općenito. Osobe s poteškoćama su smatrane drugačijim od drugih te su se nerijetko susretale sa stigmatizacijom, diskriminacijom i nejednakošću, uglavnom od strane ljudi koji nisu upoznati s temom društvene uključenosti. Uzevši u obzir prethodno navedeno, bez inovativnih IT rješenja baziranih na novim tehnologijama (npr. IT alati koji koriste naočale s podrškom za proširenu stvarnost koji na svojim zaslonima ispisuju upute za kontaktiranje skrbnika), osobe s poteškoćama su nerijetko izdvojene iz društva. "Inovativna rješenja zasnovana na novim tehnologijama za poboljšanje društvene uključenosti ljudi s invaliditetom" (engl. Innovative Solutions based on Emerging Technologies for Improving Social Inclusion of People with Disabilities, INNOSID) je projekt koji se zasniva na deset godina dugim aktivnostima (dugom djelovanju?)„Kompetencijske Mreže ICT-AAC“ te proširuje svoje djelovanje geografski (internacionalizacija) i tehnički (fokusirajući se na nove tehnologije poput proširene stvarnosti, engl. augmented reality; AR, virtualne stvarnosti, engl. virtual reality; VR te 3D printanja). Glavna vizija ICT-AAC-a jest poboljšanje društvene uključenosti osoba s poteškoćama dizajniranjem i razvijanjem besplatnih IT rješenja koja za cilj imaju omogućavanje komunikacije, podršku u učenju te podizanje ljudske svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s poteškoćama. Projekt INNOSID će implementirati konzorcij koji čine 6 institucija višeg obrazovanja te jedna nevladina organizacija iz domene osoba s posebnim potrebama iz 5 Europskih zemalja (Hrvatske, Španjolske, Francuske, Portugala i Mađarske). Cilj projekta je povećati društvenu uključenost osoba s poteškoćama razvojem inovativnih IT rješenja temeljenih na novim tehnologijama. Kako bi se prethodno opisani krajnji cilj postigao, ispunit će se tri podjednako bitna cilja: (i) razvoj višejezične podrške za postojeće IT alate za poboljšanje društvene uključenosti osoba s posebnim potrebama; (ii) razvoj inovativnih IT alata temeljenih na novim tehnologijama u svrhu poboljšanja društvene uključenosti osoba s posebnim potrebama; (iii) poboljšanje sustava višeg obrazovanja – podizanje svjesnosti, razvoj edukacijskog materijala otvorenog tipa i pružanje lekcija studentima i predavačima u području inovativnih IT rješenja temeljenih na novim tehnologijama. Ciljevi projekta INNOSID bit će ostvareni kroz sljedeće isporuke: višejezična podrška za 5 ICT-AAC aplikacija (podrška za hrvatski, engleski, španjolski, francuski, mađarski i portugalski uključujući i višejezične korisničke upute); (ii) istraživanje novih tehnologija za poboljšanje društvene uključenosti osoba s posebnim potrebama; (iii) 4 izjave i specifikacije o viziji proizvoda za IT alate za poboljšanje društvene uključenosti osoba s posebnim potrebama; (iv) 2 novo razvijena besplatna i javno dostupna IT alata za poboljšanje društvene uključenosti osoba s posebnim potrebama (uključujući i korisničke upute); (v) 20 setova slajdova objavljenih kao otvoreni edukacijski resurs (engl. Open Education Resources; OERs). Kako bi se isporuke ostvarile, konzorcij će organizirati i ostvariti: (i) 4 diseminacijska događaja u svrhu diseminiranja rezultata projekta ciljanoj (i široj) publici; (ii) 4 aktivnosti učenja/predavanja/treniranja u svrhu pružanja edukacije studentima i predavačima (temeljenih na miješanoj mobilnosti i projektno orijentiranom učenju) u području IT rješenja temeljenih na novim tehnologijama; (iii) 7 transnacionalnih projektnih sastanaka kako bi se osigurala realizacija projekta te provjera kvalitete; i (iv) aktivnosti diseminacije i vidljivosti temeljenih na projektnoj web stranici i društvenim mrežama kako bi se osigurala efikasna komunikacija o rezultatima unutarnjim i vanjskim dionicima, kao i održivost i utjecaj projekta tako da se pruži otvoren i besplatan pristup razvijenim IT alatima, korisničkim uputama i otvorenom edukacijskom materijalu. Ciljane grupe projekta INNOSID su: (i) osobe s posebnim potrebama; (ii) studenti iz ustanova visokog obrazovanja koje sudjeluju na projektu; (iii) predavači (istraživači) iz ustanova visokog obrazovanja koje sudjeluju na projektu; (iv) studenti srednjih škola; i (v) IT kompanije. Projekt će direktno uključiti nekoliko desetaka osoba s posebnim potrebama kroz evaluaciju novo razvijenih IT alata i kroz sudjelovanje na diseminacijskim događajima, dok će broj ljudi na koje projekt indirektno utječe biti značajno veći jer će razvijeni alati biti besplatno dostupni za preuzimanje putem Interneta. Oko 60 studenata i 25 predavača, iz ustanova za visoko obrazovanje koje su u konzorciju INNOSID projekta, bit će uključeno u aktivnosti učenja/predavanja/treniranja, dok će oko 300 učenika srednjih škola sudjelovati na diseminacijskim događajima projekta INNOSID. Nekoliko IT kompanija koje će sudjelovati na projektu profitirat će od specifikacija za korištenje IT alata za poboljšanje društvene uključenosti osoba s posebnim potrebama, te će tako ispuniti svoju funkciju društveno odgovornog poduzeća.

The World Health Organization (WHO) estimates that more than one billion people are in need of assistive tools. Such tools are becoming increasingly digitized through the use of Information Technology (IT). However, only a small percentage have access to needed technology what has a negative impact not only on their lives, but also on their caretakers/families and the society as whole. Because they are perceived as different, they also frequently encounter stigmatization, discrimination and inequalities, largely by people who are not properly educated on social inclusion. Therefore, without innovative IT solutions based on emerging technologies (e.g. IT tool with Augmented Reality glasses which displays communication commands for contacting caretakers), people with disabilities (PWDs) are isolated. The “Innovative Solutions based on Emerging Technologies for Improving Social Inclusion of People with Disabilities (INNOSID)” project builds upon ten years long activities of the “ICT-AAC Competence Network” and broadens its activities geographically (through internationalization) and technologically (through focusing on emerging technologies such as augmented reality (AR), virtual reality (VR) and 3D-printing). ICT-AAC main vision is enhancing social inclusion of PWDs by designing and developing free IT solutions aimed at enabling communication, supporting education, and raising public awareness about needs and abilities of people with disabilities. The INNOSID project will be implemented by the consortium consisting of 6 higher education institutions (HEI) and 1 non-governmental organization (NGO) from the domain of the people with disabilities, from 5 EU countries (Croatia, Spain, France, Portugal, Hungary). The project goal is to improve social inclusion of PWDs by creating innovative IT solutions based on emerging technologies. To reach the project goal, the following three equally important objectives will be fulfilled: (i) developing a multilingual support for existing IT tools for improving social inclusion of people with disabilities; (ii) designing new innovative IT tools based on emerging technologies for improving social inclusion of people with disabilities; and (iii) improving higher education system through tackling skill gaps – raising awareness, developing open educational resources and providing training to students and lecturers in the area of innovative IT solutions based on emerging technologies. The INNOSID objectives will be achieved through delivery of the following results: (i) multilingual support for 5 ICT-AAC applications (support for Croatian, English, Spanish, Hungarian, French, Portuguese, including multilingual user guides); (ii) study on emerging technologies for improving social inclusion of people with disabilities; (iii) 4 product vision statements and specifications for IT tools for improving social inclusion of people with disabilities; (iv) 2 newly developed, free and publicly-available IT tools (software) for improving social inclusion of people with disabilities (including user guides); and (v) 20 slide decks published as Open Education Resources (OERs). In order to deliver INNOSID results, the consortium will organize and implement: (i) 4 multiplier events for disseminating project results to target groups (and broader audience); (ii) 4 learning/teaching/training (LTT) activities for providing training to students and lecturers (based on blended mobility and project-based learning) in the area of innovative IT solutions based on emerging technologies; (iii) 7 transnational project meetings to ensure project delivery tracking and quality verification; and (iv) dissemination and visibility activities based on project's web page and social media to ensure efficient communication about results to internal and external stakeholders, as well as project sustainability and impact by providing open and free access to developed IT tools, user manuals and OERs. INNOSID project target groups are: (i) people with disabilities; (ii) students from participating HEIs; (iii) lecturers (researchers) from participating HEIs; (iv) high school students; and (v) IT companies. The project will directly include a few dozen of people with disabilities through evaluation of the newly developed IT tools and participation in the multiplier events, while the number of indirectly impacted people with disabilities will be significantly higher as developed IT tools will be available for free download via Internet. Around 60 students and 35 lecturers from INNOSID consortium HEIs will be involved in learning/teaching/training activities, while around 300 high school students will participate in the INNOSID multiplier events. Several IT companies which will participate in the project will benefit from ready-to-use specifications for IT tools aimed to improve social inclusion of people with disabilities, what will help them to fulfill their corporate social responsibility function in such a way.


društvena uključenost, inovativne tehnologije, inovacije, osobe s invaliditetom

social inclusion, innovative technologies, innovations, people with disabilities

Stručni projekti

INNOSID

2019-1-HR01-KA203-060959

01.09.2019

31.08.2022

https://sociallab.fer.hr/innosid/

EUR 311.270,00