izvor podataka: poirot

Sveoubuhvatna procjena ponašanja i sudbine farmaceutski aktivnih tvari u okolišu: makrolidni antibiotici i opioidni analgetici

Comprehensive assessment of the environmental behaviour and fate of pharmaceutically active contaminants: macrolide antibiotics and opioid analgesics


Većina studija farmaceutskih spojeva u okolišu usmjerena je na određivanje roditeljskih spojeva i uključuje samo jedan odjeljak okoliša. Takav pojednostavljeni pristup često podcjenjuje ekotoksikološku važnost neke farmaceutske skupine, bilo da se zanemaruje doprinos transformacijskih produkata (TP) ili tako da se previde neki kritični mehanizmi koji dovode do povećane opasnosti za okoliš i ljudsko zdravlje. Nasuprot tome, ovaj projekt ima za cilj ukazati na važnost sveobuhvatne evaluacije zagađivala voda na temelju istraživanja dviju skupina farmaceutskih spojeva, makrolidnih antibiotika (MA) i opioidnih analgetika (OA), pri čemu će biti uključeni njihovi glavni transformacijski produkti te će biti istražena uloga raspodjelnih procesa u procjeni izloženosti tim spojevima. Plan projekta predviđa razvoj visoko-specifičnih metoda za kvantitativno simultano određivanje ciljnih skupina spojeva i njihovih poznatih TP upotrebom tekućinske kromatografije povezane s tandemnom spektrometrijom masa(LC/MS/MS), dok će nepoznati TP biti identificirani upotrebom LC spregnute sa spektrometrijom masa visokog razlučivanja na temelju vremena leta (MS/TOF). Transformacijski procesi MA i OA bit će sustavno istraženi u kontroliranim laboratorijskim uvjetima, s posebnim naglaskom na biološku transformaciju i ozoniranje. Biotransformacija će biti provedena s dobro karakteriziranim mješovitim mikrobnim kulturama izoliranim iz uzoraka s kronično zagađenih staništa. Istraživanje transformacijskih procesa obuhvatit će određivanje kinetike roditeljskih spojeva kao i identifikaciju transformacijskih produkata. Ekotoksikološki značaj istraživanih transformacijskih procesa bit će procijenjen kombinacijom postupaka baziranih na određivanju intenziteta nastajanja TP i promjene bioloških učinaka u nastalim transformacijskim smjesama. Projekt, na kraju, predviđa i verifikaciju relativne važnosti TP u realnim uvjetima, uključujući uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i zagađene površinske vode.

Aquatic ecosystems throughout the world are exposed to an increasing pressure from various anthropogenic sources that release large variety of potentially harmful synthetic organic contaminants, including pharmaceutically active compounds. Most of the environmental studies of pharmaceuticals are focused mainly on the determination of parent compounds and encompass only one environmental compartment. Such simplified approach often underestimates the ecotoxicological relevance of a contaminant class, either by neglecting the contribution of its transformation products or by overlooking some critical mechanisms that may pose a threat to the environmental safety and human health. As opposed to that, this project aims at demonstrating the importance of the comprehensive assessment of aquatic contaminants, based on the study of two important groups of pharmaceuticals, macrolide antibiotics (MAs) and opioid analgesics (OAs), by including their main transformation products (TPs) and addressing the issue of physico-chemical partitioning in the exposure assessment. The project work plan envisages development of dedicated class-specific methods for the concurrent quantitative analysis of the target contaminants and their known TPs using liquid chromatography- tandem mass spectrometry (LC/MS/MS), while identification of unknown TPs will be performed using LC coupled to high-resolution mass spectrometry employing time-of-flight (TOF) mass analyzer. The transformation processes of selected contaminant classes will be systematically studied in laboratory-controlled conditions with a special emphasis on biotransformation and ozonation. The biotransformation experiments will be performed using well-characterised mixed microbial communities isolated from contaminated natural habitats. The transformation studies will encompass the determination of dissipation kinetics of the parent compounds as well as identification of TPs. Possible ecotoxicological importance of the transformation processes will be evaluated using a combination of exposure-driven and effect-driven approaches. Finally, the project envisages verification of the relative importance of TPs in real systems, including wastewater treatment plants and ambient surface waters.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

COMPASS

IP-2014-09-7031

01.06.2015

06.01.2019

nije evidentirano

HRK 859.000,00