izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje razvoja, diferencijacije i evolucije životinja kroz genomiku bazalnih metazoa

Elucidating animal development, differentiation and evolution through basal metazoan genomics

Opis projekta

Veliki projekti –omike pružili su značajna znanja o molekularnim mehanizmima koji se javljaju u stanicama i tkivima ljudskih i drugih srodnih organizama, pružajući mnoštvo informacija o raznolikosti staničnih procesa, a posebno o regulaciji gena. Ipak, ovi su projekti također otkrili neizmjernu složenost životinjske stanice, njezin potencijal da se diferencira u različita tkiva otvarajući još dublja pitanja na raznim frontama životnih znanosti: Kako djeluje diferencijacija stanica specifična za tkivo? Koliko su očuvani mehanizmi regulacije gena u čitavom životinjskom svijetu? Odakle potječe složenost diferencijacije? I, konačno, koje je porijeklo višestaničnosti? Bazalni metazoni sadrže ključne odgovore na ova pitanja: predlažemo da odgovore na njih dobijemo istraživanjem nemodelnih organizama u samoj osnovi evolucijskog životinjskog stabla - najjednostavnijih višestaničnih životinja - spužvi (Porifera). Spužve su vjerojatno najranije grananje i najstarije sačuvane životinje. Posjeduju izvanredna svojstva koja ih čine izvrsnim predmetom za proučavanje razvojne regulacije gena: pregršt glavnih tipova stanica, bez istinskih tkiva i organa i slojeva klica, ali istodobno su bogati ranim razvojnim genima povezanim s rakom i posjedujući totipotentne stanice. Uz pomoć komparativne genomike i transkriptomike želimo istražiti razvojne i stanične diferencijacijske procese. Uz snažnu mrežu suradnje, stručnu bazu iz biologije metazona, stručnost za genomiku i računalnu biologiju složenih sustava te preliminarni niz zanimljivih rezultata, na gornja pitanja odgovorit ćemo uistinu interdisciplinarnim pristupom i razjasnit ćemo neka od ključnih otvorenih pitanja u genomici i evoluciji čitavog životinjskog svijeta.

Large scale –omics projects have provided valuable knowledge on the molecular mechanisms occurring in cells and tissues of human and other related model organisms, delivering a wealth of information on the diversity of cellular processes, and in particular gene regulation. Yet, these projects have also uncovered the immense complexity of the animal cell, its potential to differentiate into various tissues opening up even more profound questions on diverse fronts of the life sciences: How does tissue-specific cell differentiation work? How conserved are gene regulation mechanisms throughout animal kingdom? Where does complexity of differentiation originate from? And, finally, what is the origin of multicellularity? Basal metazoans hold key answers to these questions: we propose to tackle them by investigating the non-model organisms at the very base of the animal evolutionary tree – the simplest multicellular animals – sponges (Porifera). Sponges, are probably the earliest branching and the oldest extant animals. They hold remarkable properties that make them an excellent subject for studying developmental gene regulation: a handful of major cell types, no true tissues and organs, and no germ layers, but at the same time they are rich in early developmental genes associated to cancer and possessing totipotent cells. With the aid of comparative genomics and transcriptomics, we wish to explore developmental and cell differentiation processes that we believe are ancestral to all multicellular animals. With a strong collaboration network, expert base in metazoan biology, expertise in genomics and computational biology of complex systems, and a preliminary set of interesting results, we propose to answer the above questions through a truly interdisciplinary approach and elucidate some of the crucial open questions in genomics and evolution of the entire animal kingdom.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

BAMGEN

IP-2014-09-6400

01.10.2015

30.09.2019

nije evidentirano

HRK 1.000.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama