izvor podataka: poirot

Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida

Activated sintering of magnesium oxide


Glavna pretpostavka koju projekt želi dokazati jest ostvariti svrhu i cilj predloženog istraživanja. Dakle, utvrditi optimalne uvjete vođenja procesa pri kojima će se magnezijev oksid dobiven nestehiometrijskim načinom taloženja magnezijeva hidroksida, koji ima prednost pri taloženju,učiniti jednako efikasnim u svakom pogledu kao i magnezijev oksid dobiven prestehiometrijskim načinom taloženja. Ispitivanjima aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida žele se dobiti parametri za izradu matematičkog modela procesa sinteriranja magnezijeva oksida

The main hypothesis the project intends to prove is to realize the purpose and aim of the research proposed, i.e. determine the optimum process conditionswhich would make magnesium oxide obtained by substoichiometric precipitation of magnesium hydroxide, which has advantages in settling, as efficient as magnesium oxide obtained by over-stoichiometric precipitation in all aspects. Examinations of activated sintering of magnesium oxide would provide parameters for elaboration of a mathematical model of the magnesium oxide sintering process.


magnezijev oksid iz morske vode, nestehiometrijsko taloženje, brzina sedimentacije, aktivirano sinteriranje, sadržaj B2O3, fenomenološki koeficijenti

Magnesium oxide from seawater, Substoichiometric precipitation, Settling rate, Activated sintering, B2O3 content, Phenomenological coefficients

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

011-0112247-2250

02.01.2007

31.12.2014

nije evidentirano

HRK 51.000,00