izvor podataka: poirot

Naziv

Antioksidacijski sastojci i inhibitori kolinesteraza iz aromatičnog bilja

Antioxidative constituents and cholinesterase inhibitors from aromatic herbs

Opis projekta

Reaktivni kisikovi spojevi (ROS), koji se generiraju tijekom prirodnih procesa u metabolizmu aerobnih živih stanica, mogu znatno oštetiti njene vitalne makromolekule kao što su proteini, nukleinske kiseline i lipidi. Stanice posjeduju mehanizme antioksidacijske obrane koji preventivno djeluju na štetno djelovanje ROS spojeva, međutim često je ta obrana nedovoljna te se, kao posljedica oksidacijskog stresa, javljaju kronične bolesti kao što su tumorska oboljenja, ateroskleroza, reumatske bolesti i neurodegenerativna oboljenja poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Danas je poznato da je kontrola oksidacijskih procesa u živim organizmima moguća preventivnim konzumiranjem različitih antioksidacijskih spojeva putem prehrane. Stoga postoji veliki interes za istraživanjem biološki aktivnih prirodnih spojeva biljnog porijekla. // Cilj predloženog projekta je izoliranje, frakcioniranje i identifikacija kemijskih sastojaka iz odabranih dalmatinskih ljekovitih biljaka i ispitivanje njihove biološke aktivnosti (antioksidacijski učinak i inhibitorski učinak na enzimsku aktivnost acetilkolinesteraze i butirilkolinesteraze). U svrhu postizanja ovog specifičnog cilja koristit će se konvencionalne metode ekstrakcije. Odvajanje aktivnih komponenti će se vršiti frakcioniranjem kromatografskim tehnikama, a određivanje kemijskog sastava i sadržaja u frakcijama provodit će se kromatografijom i spektrometrijom masa i spektrofotometrijom (GC-MS, HPLC, UV/VIS). Antioksidacijska aktivnost bit će ispitivana standardnim metodama: DPPH (free radical scavening), FRAP (ferric reducing ability of plasma), TBARS (metoda s tiobarbiturnom kiselinom) i RANCIMAT metodom. Inhibitorska aktivnost acetilkolinesteraze bit će ispitivana UV/VIS spektrofotometrijskim metodama. Enzimska kinetika i mehanizam djelovanja inhibitora će se analizirati Michaelis-Mentenovim modelom razjašnjavanja kinetičkih enzimskih svojstava upotrebom Lineweaver-Burkova dijagrama. // Rezultati istraživanja bit će objavljivani u referalnim časopisima koje citira Current Contents, prikazivani na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te u doktorskim disertacijama koje će se izraditi u okviru projekta. Identifikacija novih prirodnih antioksidansa i inhibitora kolinesterazinih aktivnosti moglo bi naći primjenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za pripravu zdrave hrane i prirodnih lijekova u svrhu prevencije štetnih oksidacijskih procesa i neurodegenerativnih oboljenja.

Reactive oxygen species (ROS), which are generated during natural processes in the metabolism of aerobic living cells, can significantly damage its vital macromolecules such as proteins, nucleic acids and lipids. Cells have antioxidant defense mechanisms that prevent the harmful effects of ROS compounds, but this defense is often insufficient and, as a result of oxidative stress, chronic diseases such as tumors, atherosclerosis, rheumatic diseases and neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's. Today it is known that the control of oxidation processes in living organisms is possible by preventive consumption of various antioxidant compounds through diet. Therefore, there is great interest in researching biologically active natural compounds of plant origin. // The aim of the proposed project is the isolation, fractionation and identification of chemical constituents from selected Dalmatian medicinal plants and testing of their biological activity (antioxidant effect and inhibitory effect on the enzymatic activity of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase). Conventional extraction methods will be used to achieve this specific objective. Separation of active components will be performed by fractionation by chromatographic techniques, and determination of chemical composition and content in fractions will be performed by chromatography and mass spectrometry and spectrophotometry (GC-MS, HPLC, UV / VIS). Antioxidant activity will be tested by standard methods: DPPH (free radical scavening), FRAP (ferric reducing ability of plasma), TBARS (thiobarbituric acid method) and RANCIMAT method. The inhibitory activity of acetylcholinesterase will be examined by UV / VIS spectrophotometric methods. The enzyme kinetics and mechanism of action of inhibitors will be analyzed by the Michaelis-Menten model of elucidation of kinetic enzyme properties using a Lineweaver-Burke diagram. // The results of the research will be published in reference journals cited by Current Contents, presented at domestic and international scientific conferences, and in doctoral dissertations to be prepared within the project. The identification of new natural antioxidants and inhibitors of cholinesterase activity could find application in the food and pharmaceutical industries for the preparation of healthy foods and natural medicines for the prevention of harmful oxidative processes and neurodegenerative diseases.

Ključne riječi

Prirodni antioksidansi, ljekovito bilje, acetilkolinesteraza, Alzheimerova bolest, inhibitori

Natural antioxidants, medicinal herbs, acetylcholinesterase, Alzheimer's disease, inhibitors

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

011-2160547-1330

02.01.2007

04.12.2014

nije evidentirano

HRK 346.668,70

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama